NỘI DUNG CHI TIẾT
XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM HÔM NAY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
8/22/2014

        Sáng 20/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng con người Việt Nam hôm nay và trách nhiệm của văn học nghệ thuật”.

 Dự Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; các văn nghệ sĩ làm công tác quản lý, là Chủ tịch các Hội văn học nghệ thuật (VHNT) chuyên ngành Trung ương và Hội VHNT các tỉnh, thành trong cả nước; các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: văn học, sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, điện ảnh, múa, kiến trúc, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số…

Hội thảo “Xây dựng con người Việt Nam hôm nay và trách nhiệm của văn học nghệ thuật” là giai đoạn trù bị để Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tiến tới triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), nhiều Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) đã khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa, của nhân tố con người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã có chuyển biến tích cức, đạt kết quả quan trọng: Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên. Nhiều vấn đề văn hóa, VHNT được nhìn nhận sâu sắc, đầy đủ, biện chứng hơn. Công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng, có bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Các cơ quan VHNT và đội ngũ văn nghệ sỹ đã bám sát dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước, nhân văn, gắn bó với dân tộc, phản ánh chân thật công cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân, có nhiều tác phẩm tốt trong tất cả các loại hình nghệ thuật: văn học, sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa, kiến trúc…

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cũng chỉ rõ: Bên cạnh những ưu điểm, thành tựu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, nhất là xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới những năm qua cũng bộc lộ những mặt hạn chế, khuyết điểm cần nhận rõ để khắc phục. Đó là sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; sự xâm lấn của các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, thậm chí độc hại. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ còn nhiều bất cập, hạn chế. Một số cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình do năng lực và cả đạo đức nghề nghiệp, đã tự sản xuất hoặc giới thiệu, lăng xê những sản phẩm thứ cấp của VHNT…

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: Thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chỉ thị, quyết sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa, nhất là Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” cần nắm vững và triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sau: Các cơ quan văn hóa, văn nghệ và đội ngũ văn nghệ sĩ cần đứng vững trên nền tảng mỹ học Mác-xít, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối văn nghệ của Đảng. VHNT góp phần xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước. Để xây dựng con người, cần quan tâm đến xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội. Các cơ quan làm công tác chỉ đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ, các ban, ngành, đơn vị hữu quan cần quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá nhiều hơn các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước.

Tại Hội thảo, qua gần 40 tham luận, trong đó có 20 ý kiến được trình bày, các đại biểu đã tập trung làm rõ các vấn đề: Nhận diện thực trạng của đời sống xã hội và cơ chế thị trường tác động vào việc sáng tạo, tiếp nhận VHNT, đặt ra những vấn đề cần lưu ý, giải quyết; VHNT góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền tảng tinh thần, đạo đức con người, gìn giữ bản sắc văn hóa, nhằm ổn định và phát triển bền vững xã hội thông qua việc tập trung tạo dựng hình ảnh con người đương thời, đặt ra những vấn đề về chống suy thoái đạo đức, tiêu cực, nhằm hoàn thiện nhân cách cao đẹp của con người, nguồn động lực to lớn và quyết định sự phát triển giàu mạnh của đất nước, hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội thảo nhấn mạnh: Văn nghệ sĩ cần phát huy tài năng, rèn luyện đạo đức, nỗ lực sáng tạo tác phẩm có nội dung tư tưởng tốt, chất lượng nghệ thuật cao, phục vụ yêu cầu của người đọc hôm nay nhằm nâng cao năng lực thẩm mỹ, làm phong phú đời sống tinh thần của con người hướng về Chân – Thiện – Mỹ; Nâng cao trách nhiệm của các cấp quản lý sự nghiệp VHNT, các Hội VHNT trong việc xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hỗ trợ văn nghệ sĩ và công chúng sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm VHNT có chất lượng tốt, sinh động và hấp dẫn./. 

Theo ĐCSVN

 

 

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.