NỘI DUNG CHI TIẾT
TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: VĂN HÓA LÀ MỘT TRONG BỐN TRỤ CỘT ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC
10/22/2014

 

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), kiểm tra kết quả thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về công tác VH-TT-DL. Cùng dự làm việc có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo kết quả các mặt công tác do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh trình bày và các ý kiến thảo luận thống nhất nhận định: Giai đoạn 2011-2015, Ngành VH-TT-DL đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần ngăn chặn những biểu hiện xuống cấp về văn hóa, suy thoái tư tưởng, đạo đức xã hội, đạo đức học đường, đạo đức gia đình; chủ động, tích cực giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc; chú trọng phát triển phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, góp phần nâng cao thể chất con người Việt Nam và thành tích thi đấu tại các giải đấu trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch... Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Trung ương chỉ đạo, tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII); sơ kết và ban hành các nghị quyết quan trọng về công tác VH-TT-DL. Bộ VH-TT-DL làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc bảo đảm chất lượng và tỷ lệ theo quy định. Hiện cả nước có hơn 440 cơ sở đào tạo VH-TT-DL và khoảng 1000 trung tâm dạy nghề, câu lạc bộ... với quy mô đào tạo hơn 80 nghìn học sinh, sinh viên.

Tuy vậy, việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết, chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án đã được ban hành còn chậm; tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống có chiều hướng gia tăng; tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật trong tu bổ, tôn tạo di tích vẫn diễn ra; hệ thống thiết chế văn hóa tại một số địa phương thiếu kinh phí hoạt động, hiệu quả chưa cao, một số bị sử dụng sai mục đích, bị bỏ hoang, xuống cấp... Nhận thức về du lịch chưa toàn diện ở một số cấp, ngành, địa phương. Công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ, quản lý môi trường du lịch tại một số địa phương chưa được bảo đảm; liên kết phát triển du lịch chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ...

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, buổi làm việc này nhằm gợi mở thêm một số vấn đề, giúp xác định rõ hơn, đúng đắn hơn phương hướng nâng cao chất lượng hoạt động VH-TT-DL thời gian tới. Tổng Bí thư khẳng định: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước và các lĩnh vực khác, hoạt động VH-TT-DL đã có bước tiến mới, khá nhanh, mạnh, cả về quy mô, số lượng, loại hình... Công tác lãnh đạo, quản lý có bước phát triển về chất lượng; đội ngũ cán bộ văn hóa phát triển đông đảo, cơ chế và hệ thống pháp luật liên quan đến văn hóa từng bước được hoàn thiện... Ngành VH-TT-DL đã tổ chức được nhiều phong trào văn hóa; hoạt động thể thao, phong trào tập thể dục quần chúng... thu hút sự tham gia đóng góp của các cấp, các ngành, trong đó Bộ VH-TT-DL giữ vai trò nòng cốt.

Tuy vậy, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, thách thức đặt ra trong lĩnh vực VH-TT-DL, nhất là vấn đề giữ gìn, phát huy, khai thác phát triển truyền thống dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trước sự du nhập của văn hóa ngoại lai. Thực tế cho thấy văn hóa chưa theo kịp nhịp độ tăng trưởng, chưa phát triển tương xứng với yêu cầu đề ra.

Về phương hướng, Tổng Bí thư gợi ý: Trước hết, cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu để nhận thức thấu đáo, đầy đủ, sâu sắc về văn hóa, cả theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp, nhất là nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Tổng Bí thư dành thời gian phân tích một số nội dung cơ bản, cốt lõi về văn hóa và khẳng định: Nghị quyết lần này có nhiều điểm mới, rất sâu sắc, đó là xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mĩ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học. Trọng tâm của phát triển văn hóa là xây dựng con người và môi trường văn hóa, phục vụ công cuộc phát triển bền vững đất nước... Phát triển văn hóa, phát triển con người là phát triển về nhân cách đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, có trách nhiệm với gia đình, bản thân, với cộng đồng, xã hội, đất nước... Tổng Bí thư nhấn mạnh: Văn hóa là một trong bốn trụ cột để phát triển bền vững đất nước. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển của đất nước; văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế... Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết trên các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình... do vậy, cần đặc biệt coi trọng việc thể chế hóa các nghị quyết này thành luật pháp, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống... Cùng với đó, phải hết sức quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và các khâu khác trong công tác cán bộ.

Trong công tác đào tạo cán bộ văn hóa, Tổng Bí thư cho rằng: “Hoạt động văn hóa là lĩnh vực thiêng liêng, tinh tế, nhạy cảm, phức tạp, nên càng cần những cán bộ có tâm, có tầm, có nhân cách, đạo đức lối sống tiêu biểu là người có văn hóa, thu phục nhau ở tài năng, nhân cách chứ không phải bằng chức vụ”.

Tổng Bí thư mong muốn ngành VH-TT-DL phải phối hợp tốt hơn nữa với các ngành, địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc để đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; huy động nhiều nguồn lực trong xã hội và có cơ chế chính sách đặc thù để phát triển văn hóa; tăng cường quảng bá hình ảnh con người, đất nước và văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.

Cuối cùng, Tổng Bí thư rất quan tâm đến công tác xây dựng nội bộ, xem đây là “cái quyết định của mọi quyết định”, theo đó phải đẩy mạnh thực hiện tốt hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổng Bí thư cho rằng, những người làm văn hóa càng phải gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị quan trọng này.

Nguồn: Qđnd

 

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.