NỘI DUNG CHI TIẾT
PHÚ THỌ PHÁT HUY NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC ĐỂ VỮNG BƯỚC ĐI LÊN
1/15/2015

(Đ/C Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ nhân dịp đầu xuân ất Mùi - 2015)

Nhân dịp năm mới 2015 và chuẩn bị đón Xuân ất Mùi, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về một số thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2014 cũng như định hướng phát triển cho năm 2015. Đặc biệt là những chỉ đạo trọng tâm để đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật trên quê hương đất Tổ trong thời gian tới.

PV: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và những định hướng lớn cho năm 2015?

Đ/c Hoàng Dân Mạc: Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2014, cùng với những thuận lợi, tỉnh ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Song, với sự quan tâm giúp đỡ của

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương cùng với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, như: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 5,63%. GRDP bình quân đầu người đạt xấp xỉ 27 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có tốc độ tăng trưởng 4,5%. Trong khó khăn, ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2014 ước tăng 5,2% so với năm 2013. Các ngành dịch vụ - thương mại vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng 15,8%. Thu ngân sách Nhà nước đạt cao hơn so với dự toán. Tỉnh ta đã tranh thủ, huy động tối đa nguồn lực, các nguồn vốn cho đầu tư phát triển tổng vốn đầu tư huy động tăng 5,7% so với năm 2013. Góp phần đưa kết cấu hạ tầng của tỉnh ngày càng hoàn thiện; một số tuyến giao thông đối ngoại đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao vị trí địa kinh tế và môi trường đầu tư của tỉnh. Dự kiến hết năm 2014, sẽ có 35 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục có bước phát triển khá. Chất lượng dạy và học ở các ngành học, cấp học có tiến bộ. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được chú trọng. Các hoạt động văn hoá - thể thao diễn ra sôi động. Quốc phòng - an ninh ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và củng  cố hệ thống chính trị được  tăng cường.

Năm 2015 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh có những thuận lợi cơ bản: Kinh tế cả nước được dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2014; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, lĩnh vực dịch vụ duy trì ổn định và phát triển... Trên địa bàn tỉnh, một số dự án đầu tư sản xuất công nghiệp hoàn thành đi vào sản xuất cho sản phẩm mới; các công trình giao thông trọng điểm quốc gia qua địa bàn đưa vào sử dụng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh...

Song bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình trên biển Đông diễn biến phức tạp; nhu cầu thị trường nội địa ở mức thấp; nội lực kinh tế của tỉnh còn yếu; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; rủi ro do thiên tai, dịch bệnh vẫn là những yếu tố khó lường... Vì vậy, năm 2015 chúng ta sẽ tập trung mọi nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết liệt trong chỉ đạo nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; phát triển các lĩnh vực xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường ổn định để phát triển. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” chúng ta cần tập trung vào những vấn đề gì?

Đ/c Hoàng Dân Mạc: Sau khi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI ban hành, Tỉnh ủy đã nhanh chóng ban hành Chương trình hành động để thực hiện. Trong đó khẳng định rõ: Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là xây dựng con người có nhân cách, có lối sống tốt đẹp với các đặc tính cơ bản như: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Đồng thời, phát huy tính chủ động sáng tạo, xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, con người văn hoá trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng và lợi thế về văn hóa của vùng đất Tổ, phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Từ những quan điểm đó, chúng ta xác định mục tiêu chung là: Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở vùng đất Tổ; gắn kết chặt chẽ phát triển văn hóa với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng xây dựng đời sống văn hoá với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhất là ở cộng đồng dân cư, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.

 PV: Nhằm phát huy tốt vai trò của văn nghệ sỹ Phú Thọ trong việc đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI vào cuộc sống, xin đồng chí cho biết những định hướng lớn của tỉnh đối với sự nghiệp văn học, nghệ thuật tỉnh nhà trong thời gian tới.

Đ/c Hoàng Dân Mạc: Như các đồng chí đã biết, năm 2015 sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đây là dịp để phát huy tinh thần làm chủ và trí tuệ tập thể của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, của cán bộ đảng viên, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia vào việc chuẩn bị, triển khai và tiến hành Đại hội. Chính vì vậy, bên cạnh những nhiệm vụ chuyên môn, trước hết, Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật tỉnh phải xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các chi hội, các văn nghệ sĩ trong tỉnh tham gia nghiên cứu, góp ý kiến cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, để tiếng nói tâm huyết của văn nghệ sỹ đến được với Đảng, với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng thời, Hội cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tới hội viên quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI và Chương trình hành động số 49 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội gắn với đẩy mạnh Cuộc “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật” theo Kết luận số 213-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tích cực đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành bền bỉ, thường xuyên, kịp thời, không tách rời với cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Đồng thời, chúng ta tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với văn học, nghệ thuật. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của văn học, nghệ thuật cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, cấp ủy và chính quyền các cấp phải đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng ngành.

Các văn nghệ sỹ cần bám sát thực tiễn, gắn bó với cuộc sống nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương đất Tổ và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để sáng tạo những tác phẩm có giá trị, hướng tới chân, thiện, mỹ và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá phong phú của nhân dân. Đồng thời tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực cản trở sự phát triển của quê hương và con người đất Tổ.

Các hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Hát Xoan Phú Thọ” và Chương trình hành động Quốc gia về “Bảo vệ và phát huy giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” nhằm phát huy giá trị, lợi thế của hai di sản văn hóa thế giới vào đời sống văn hóa, tinh thần của toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương; góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đưa di sản văn hóa hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp vào năm 2015.

Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; phát triển lực lượng hội viên mạnh về số lượng, chất lượng; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật; đặc biệt là tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường trực Hội phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển Văn học, nghệ thuật Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 và tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án. Phát động các phong trào thi đua, để các hội viên ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015, các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh (1975 - 2015), Giải thưởng Hùng Vương lần thứ VII và giải thưởng 5 năm về Văn học nghệ thuật (2010 - 2015); Đại hội Hội LH Văn học nghệ thuật lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, xin kính chúc các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sỹ dồi dào sức khoẻ, có nhiều tác phẩm mới và hay, làm cho vườn hoa văn học, nghệ thuật trên quê hương đất Tổ ngày càng giàu hương sắc, đóng góp xứng đáng vào nền văn học nghệ thuật của cả nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh! Kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng.


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.