NỘI DUNG CHI TIẾT
HĐND TỈNH PHÚ THỌ: ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TẠO NIỀM TIN ĐỐI VỚI CỬ TRI
2/25/2015

                                                                                    PHẠM XUÂN HUY

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Năm 2014 là năm tiếp tục đánh dấu nhiều đổi mới quan trọng, sâu rộng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, khẳng định rõ nét trách nhiệm của đại biểu dân cử với cử tri và vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương theo luật định.

Ngay từ tuần đầu tiên của năm 2014, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành chương trình công tác năm, bao gồm kế hoạch giám sát, khảo sát, kế hoạch thực hiện chương trình,7 nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, kế hoạch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014, đảm bảo khoa học, hợp lý về thời gian, địa điểm, không trùng chéo với chương trình làm việc giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và ngay cả giữa các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh với nhau. Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân được xây dựng chi tiết, cụ thể bám sát chương trình làm việc của Tỉnh uỷ, phù hợp với chương trình làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan.

Năm 2014, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đổi mới việc ký kết quy chế phối hợp công tác với từng cơ quan Uỷ ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh theo hướng làm rõ hơn trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với từng cơ quan. Trên cơ sở quy chế phối hợp hoạt động, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ thường xuyên với Uỷ ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chuẩn bị nội dung các kỳ họp; tiếp xúc cử tri; giám sát, khảo sát; tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật; đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Kịp thời cho ý kiến, thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng, phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp thông suốt, đúng quy định.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng qua từng kỳ họp. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát các nội dung chuyên đề để điều chỉnh, bổ sung kịp thời vào chương trình kỳ họp; tổng hợp, rà soát việc thực hiện lời hứa, ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh. Công tác tuyên truyền về kỳ họp đã được quan tâm theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức họp báo để thông tin, định hướng tuyên truyền về kỳ họp. Những nội dung cần tập trung tuyên truyền được giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thông tin, tuyên truyền; tăng cường thực hiện các tin, bài, phóng sự phản ánh tiến độ, kết quả thực hiện lời hứa, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước mỗi kỳ họp để cử tri theo dõi, giám sát và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện lời hứa và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Việc điều hành kỳ họp linh hoạt, dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Ngay trong các kỳ họp, Chủ toạ kỳ họp đã chủ trì họp để trao đổi, thống nhất với Tổ trưởng các Tổ đại biểu về các nội dung và cách thức thực hiện phiên chất vấn, nêu cao trách nhiệm đại diện cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở các địa phương nơi đại biểu ứng cử, do đó trách nhiệm của đại biểu cũng như chất lượng phiên chất vấn được nâng lên; tạo không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn trong thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy được tinh thần trách nhiệm của đại biểu trước cử tri cũng như trách nhiệm của người trả lời chất vấn. Quá trình điều hành phiên chất vấn, Chủ toạ kỳ họp yêu cầu người trả lời chất vấn nêu rõ nội dung hứa, thời gian cụ thể thực hiện nội dung đã hứa để đại biểu, cử tri có cơ sở theo dõi, giám sát. Hoạt động thảo luận tại hội trường cũng được đổi mới, cải tiến theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo tham luận theo đăng ký, tăng thời gian báo cáo và giải trình của các cơ quan chức năng của tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề được nhiều đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm; làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trọng tâm trong thời gian tới. Tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân đã đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét kết quả thực hiện lời hứa tại các kỳ họp trước của thủ trưởng các cơ quan tại các phiên chất vấn, giải trình của kỳ họp.

Các nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại kỳ họp được xem xét, bàn bạc thấu đáo. Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, Chủ toạ kỳ họp yêu cầu các cơ quan làm rõ để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có thêm căn cứ xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết. Các nghị quyết chuyên đề được thông qua tại các kỳ họp có tính khả thi với giải pháp đồng bộ, trọng tâm, cụ thể đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo điều hành, góp phần tích cực thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014.

Hoạt động giám sát chuyên đề ngày càng đi vào chiều sâu. Các chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh với thành phần gọn hơn, kế hoạch giám sát cụ thể, rõ việc và được phát hành sớm; thời gian giám sát không kéo dài, nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm. Quy trình giám sát tiếp tục được cải tiến. Trong quá trình giám sát đã tiến hành các hoạt động khảo sát, kiểm tra thực tế tại cơ sở, làm việc với những đơn vị có liên quan để làm rõ hơn những vấn đề cần giám sát, tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân thông qua lấy phiếu điều tra để phục vụ nội dung giám sát. Các kiến nghị sau giám sát cụ thể, khả thi để cơ quan, đơn vị được kiến nghị có thể thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát. Trong năm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh còn phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan của Quốc hội giám sát một số nội dung chuyên đề trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

Ngoài giám sát chuyên đề, giám sát thông qua các hoạt động tại kỳ họp, năm 2014, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị giữa hai kỳ họp thường lệ để phân tích làm rõ nguyên nhân chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm; kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 20/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, đánh giá thực trạng triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tình hình và kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tình hình và kết quả thực hiện các khu tái định cư: 3A, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập; Hạ Thành, xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn; Đồng Tào, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn; đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014. Thành phần hội nghị được mở rộng, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các huyện, thành, thị có trách nhiệm làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân của những yếu kém, hạn chế, sai sót, chậm trễ. Do phương pháp điều hành, hội nghị đã trở thành một cuộc giám sát tự giác, tự giám sát, tự nêu vấn đề, tự nhận trách nhiệm nên kết quả đạt được rất cao. Sau hội nghị, việc tổ chức thực hiện kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhanh hơn, đồng bộ hơn. Đến nay, các nhiệm vụ đó đã được thực hiện đạt kết quả tốt đáp ứng với sự mong đợi của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Năm 2014, việc tiếp công dân chung vào một ngày trong tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được duy trì và đạt được nhiều kết quả quan trọng, giảm thời gian, công sức và chi phí đi lại của người dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngày càng có hiệu quả thiết thực. Ba cơ quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo bộ phận tham mưu, giúp việc về công tác tiếp công dân các cơ quan có liên quan hàng tuần họp giao ban thống nhất việc xử lý đơn, thư và được gửi đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức  hội nghị giao ban xem xét, định hướng giải quyết đối với 05 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Do có sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và những đổi mới trong phối hợp, giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo mà nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết triệt để và chấm dứt khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng ổn định.

Chuyên mục “Đại biểu dân cử và cử tri” phát sóng hàng tháng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ có sự định hướng về nội dung của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi đúng trọng tâm vào những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm, được cử tri mong đợi, đón xem. Các nội dung trong các chuyên mục góp phần tích cực nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri, của người dân đối với việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thời, làm rõ thêm trách nhiệm của đại biểu dân cử, các cấp, các ngành và người đứng đầu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và bổn phận của mình với  Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân trong tỉnh. Bản tin hoạt động, Trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh được duy trì, cập nhật thường xuyên để cung cấp nhiều thông tin có giá trị về hoạt động của đại biểu dân cử, của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai và hướng dẫn Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu tại kỳ họp cuối năm 2014 đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, đúng thủ tục, nguyên tắc, quy trình; kết quả lấy phiếu tín nhiệm là những con số biết nói nói lên uy tín, tín nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm, sự đoàn kết nhất trí trong đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; cử tri và nhân dân trong tỉnh vui mừng, tin tưởng vào hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức có chất lượng, hiệu quả ngày càng cao các hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân các huyện, thành, thị; qua đó, cung cấp nhiều thông tin, cách làm tốt trong các hoạt động của Hội đồng nhân dân đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia đầy đủ và trách nhiệm cao đối với hoạt động của các ủy ban của Quốc hội khi về tỉnh làm việc và hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ đại biểu mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng họp tổ đại biểu; thường xuyên tổng hợp kết quả hoạt động và kịp thời đánh giá xếp loại đại biểu, tổ đại biểu; chỉ đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu, giúp việc và đảm bảo các điều kiện hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chăm lo, động viên và nâng cao đời sống tinh thần và vật chất đối với cán bộ tham mưu, giúp việc cơ quan dân cử.

Có thể nói, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2014 để lại những dấu ấn đổi mới quan trọng, được cử tri và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao; đồng thời cũng mong muốn, tin tưởng, kỳ vọng nhiều hơn đối với Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã sẽ ngày càng khẳng định vị thế, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015 và những năm tiếp theo xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

                                                                                                                   P.X.H


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.