NỘI DUNG CHI TIẾT
THÔNG BÁO Về việc gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 (lĩnh vực báo chí)
3/6/2015

 

(Kèm theo Công văn số 509 – CV/TTĐN, ngày 03 tháng 02 năm 2015

của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại)

 

          Căn cứ Điều lệ Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại (Ban hành theo quyết định Số 2380–QĐ/BTGTW, ngày 04/12/2014), Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 đề nghị các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương, các nhà báo trong và ngoài nước lựa chọn, gửi tác phẩm tham dự theo các tiêu chí sau:

          I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG

1. Tác phẩm báo chí bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, dành cho công chúng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp phép hoặc trên báo chí nước ngoài, trong thời gian quy định từ ngày 1/1/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

2. Tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, thông tin chính xác, tính thuyết phục cao, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá tốt, đóng góp hiệu quả vào công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam cụ thể là:

Có tác dụng tích cực trong quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, về tình hình trong nước, thành tựu công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, giàu tiềm năng, tích cực hội nhập quốc tế.

Thông tin chính xác, kịp thời, sâu sắc và sinh động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Góp phần đấu tranh phản bác kịp thời những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về Việt Nam, đặc biệt là đối với các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, mới nảy sinh được dư luận trong và quốc tế quan tâm, như chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… qua đó góp phần kịp thời định hướng dư luận, hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực xấu.

Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài hiểu sâu sắc về tình hình đất nước, huy động sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

 

II. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI

Loại hình báo chí xét trao giải thưởng bao gồm: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Cụ thể như sau:

          1. Giải báo in gồm 03 giải

          - Giải tin, bài phản ánh, phỏng vẩn

          - Giải xã luận, bình luận, chuyên luận

          - Giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép

Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tin, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.

Các tác phẩm bằng tiếng nước ngoài không phải dịch ra tiếng Việt

2. Giải Phát thanh gồm 03 giải: 

           - Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn (không quá 05 phút)

          - Giải bình luận, chuyên luận (không quá 08 phút), tọa đàm và chương trình phát thanh tổng hợp (không quá 60 phút)

           - Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (không quá 08 phút)

Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt tin (không quá 05 tin); một hoặc một loạt phóng sự (không quá 05 kỳ) về cùng một sự kiện, chủ đề phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

3. Giải Truyền hình gồm 03 giải: 

          - Giải tin, phóng sự, ký sự (phóng sự dưới 15 phút, ký sự dưới 30 phút).

          - Giải bình luận, giao lưu, tọa đàm, chuyên đề (dưới 120 phút).

- Giải phim tài liệu (dưới 60 phút)

Các tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng.

Những tác phẩm bằng tiếng nước ngoài phải có phụ đề bằng tiếng Việt.

4. Giải Báo điện tử gồm 02 giải: 

           - Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận

           - Giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện.

Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

Các tác phẩm bằng tiếng nước ngoài không phải dịch ra tiếng Việt.

5. Giải Ảnh báo chí có 01 giải:

           - Giải Ảnh đơn, Nhóm ảnh, Phóng sự ảnh.

          Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

 

          III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC GIẢ

          Tác giả: là cá nhân tác giả hoặc nhóm tác giả, hoặc tập thể tác giả trong và ngoài nước.

          Các tác phẩm báo chí đã được giải thưởng tại các cuộc thi khác ở Trung ương và địa phương vẫn là được quyền dự thi “Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 (lĩnh vực báo chí)” nhưng phải ghi rõ mức giải (đã đạt được) cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi.

          Không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố.

 

          IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

          Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 (lĩnh vực báo chí) gồm 05 loại giải, với các giải chính thức được trao cho các tác phẩm thuộc 05 loại hình báo chí: Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử và Ảnh báo chí.

          Mỗi loại hình bao gồm: giải Nhất, giải Nhìn, giải Ba và giải Khuyến khích.

          Cùng một số Giải phụ do Hội đồng Giải xem xét, quyết định.

          Lễ trao giải Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 (lĩnh vực báo chí) được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 năm 2015

          V. QUYỀN LỢI CỦA CÁC TÁC GIẢ ĐOẠT GIẢI

a, Đối với tác phẩm báo chí đoạt giải Nhất, phần thưởng gồm có:

- Biểu trưng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 (lĩnh vực báo chí)

- Giấy Chứng nhận của Ban tổ chức

- Tiền thưởng theo quy định

b, Đối với tác phẩm báo chí đoạt giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích, phần thưởng gồm có

- Chứng nhận của Ban tổ chức

- Tiền thưởng theo quy định của Hội đồng Giải thưởng

          VI. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ GIẢI

1. Về tác giả: Ghi rõ họ và tên, bút danh, chức danh hiện nay, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email.

2. Về tác phẩm:

- Mỗi tác phẩm phải kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm (nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn…của tác phẩm).

Đối với báo in, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối, kèm theo 03 bản photocopy.

Đối với tác phẩm truyền hình, ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, ghi rõ tên tác giả, tác phẩm, thể loại, thời gian phát sóng, kèm theo thuyết minh (lời bình).

Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tác phẩm, tác giả, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời bình của tác phẩm

Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…phải kèm theo ảnh trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

- Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Quy chế này.

- Hội đồng không hoàn trả các tác phẩm tham dự Giải.

          VII. CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC GIẢI

Cơ quan thường trực giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 là Thông tấn xã Việt Nam. Các cơ quan báo chí, các bộ ngành và địa phương, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tác giả trong và ngoài nước có tác phẩm thông tin, báo chí chí phù hợp theo quy định gửi tác phẩm dự thi đến cơ quan thường trực Giải trước ngày 31/3/2015.

Địa chỉ tiếp nhận: 

Nam

Phòng 306, Tòa nhà 11, Trần Hưng Đạo, Hà Nội; 

Điện thoại: 04.933.2080/04.933.1079/ 0913.547.901 hoặc 098.365.0078; 

Email: giaithuongthongtindoingoai@gmai.com

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014./.

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.