NỘI DUNG CHI TIẾT
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI SÁNG TÁC CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VỀ ĐỀ TÀI LLVT QUÂN KHU II - 70 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH (19/10/1946 - 19/10/2016)
5/17/2016

 

QUÂN KHU 2

 

BỘ CHQS TỈNH PHÚ THỌ

 

 

 

 
 

 

 


Số: 133 / KH- BCH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập- Tự Do - Hạnh phúc

 

 

 

 
 

 

 


 

Phú Thọ, ngày 18  tháng 01 năm 2016

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

 

 

Tổ chức thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật

 

 

Về đề tài LLVT Quân khu 70 năm xây dựng,

 

 

 chiến đấu và trưởng thành 19/10/1946 - 19/10/2016

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 2070/HD-CCT ngày 16/12/2015 của Cục Chính trị Quân khu về tổ chức thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài LLVT Quân khu 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 19/10/1946 - 19/10/2016. Để hưởng ứng và tham gia tích cực cuộc thi đạt hiệu quả tốt, Bộ CHQS xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc thi trong lực lượng vũ trang tỉnh như sau:

 

 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

 

          1. Phát huy trí tuệ, tài năng, tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã, đang công  tác, học tập trong LLVT Quân khu qua các thời kỳ và của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tham gia sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, phản ánh truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Quân khu 2.

 

 

          2. Góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, nêu cao lòng tự hào, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ.

 

 

          3. Cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc thi sâu rộng, chặt chẽ, nghiêm túc, tiết kiệm, đạt hiệu quả thiết thực

 

 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỂ LOẠI, THỜI GIAN

 

 

1. Đối tượng dự thi

 

 

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan – binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong LLVT tỉnh, LLVT Quân khu qua các thời kỳ, đang cư trú tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

 

- Cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

 

2. Nội dung, hình thức

 

 

Ca ngợi truyền thống "Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng", những thành tựu của LLVT Quân khu trong chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành. Những kỷ niệm sâu sắc trong thời quân ngũ của cán bộ, chiến sỹ, QNCN, CNVQP; mối đoàn kết gắn bó giữa LLVT Quân khu với nhân dân Tây Bắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

 

 

3. Thể loại

 

 

Truyện, Thơ, Nhạc.

 

 

Truyện ký và Thơ đánh máy trên giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times NewRoman (Truyện ký không quá 5.000 từ; Thơ không quá 50 câu); ghi rõ họ, tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị (nếu là quân nhân) và số điện thoại liên hệ.

 

 

4. Thời gian

 

 

- Thời gian phát động cuộc thi: Từ nay đến 31/7/2016.

 

 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh nộp các tác phẩm dự thi về Phòng Chính trị (quan Ban Tuyên huấn) trước ngày 20/7/2016.

 

 

- Bộ CHQS tỉnh chấm các tác phẩm xong trước ngày 13/8/2016.

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

 

1. Phòng Chính trị

 

 

- Xây dựng hướng dẫn, triển khai, đôn đốc thực hiện kế hoạch tổ chức thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài LLVT Quân khu 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/10/1946 - 19/10/2016).

 

 

- Chủ trì liên hệ, phối hợp với Ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh tỉnh, các Sở, Ban, ngành; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để vận động sáng tác.

 

 

- Tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký. Tổ chức thẩm định chấm điểm các tác phẩm dự thi, lựa chọn các tác phẩm có chất lượng tham gia dự thi cấp Quân khu theo hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu.

 

 

- Đề xuất với thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi.

 

 

2. Các cơ quan, đơn vị

 

 

- Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động Cuộc thi đến 100% cán bộ, chiến sỹ và phối hợp với Ban Tuyên giáo, Phòng văn hóa tuyên truyền, Hội CCB, Đài truyền thanh huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở, tuyên truyền, phát động cuộc thi đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

 

 

- Thành lập Ban Giám khảo tổ chức chấm thi ở cơ quan, đơn vị mình sau đó mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn ít nhất 05 tác phẩm (02 truyện ký, 02 thơ, 01 nhạc) gửi về Phòng Chính trị (qua Ban Tuyên huấn) trước ngày 05/8/2016.

 

 

- Ban Tài chính bảo đảm kinh phí cuộc thi theo dự trù được thủ trưởng Bộ Chỉ huy phê duyệt.

 

 

Nhận được kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Báo cáo kết quả tham gia dự thi và nộp số lượng bài dự thi đúng thể loại và thời gian quy định./.

 

 

 

 

 

 Nơi nhận:                                                                                             KT. CHÍNH ỦY

 

 

- Phòng Tuyên huấn QK (B/c);                                                               PHÓ CHÍNH ỦY   

 

- Ban Tuyên giáo TU (B/c);

- 19 Cơ quan, đơn vị;

- Lưu: VT, TH; Tr22.

 

 

 

 

                                           

 

 

                                                                                                             Đại tá Nguyễn Hồng Thái                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.