NỘI DUNG CHI TIẾT
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - LỄ HỘI ĐỀN HÙNG: TÔN VINH GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA THỜI ĐẠI HÙNG VƯƠNG
4/14/2017

                                                                                                      Hà Kế San

                                                                                                            Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trưởng BTC Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2017

 

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hằng năm được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, qua đó khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh Phú Thọ trong việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa trên quê hương đất Tổ, nhất là Di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ”. Đặc biệt là việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản “Hát Xoan Phú Thọ” và Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng còn là dịp tuyên truyền, quảng bá tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương.

 

 

 

 

 

Để tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, Phú Thọ đã và đang tiếp tục triển khai những chủ trương, chính sách, biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa bền vững. Cụ thể là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về di sản văn hóa, Luật di sản văn hóa tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nâng cao ý thức cho mỗi người dân Phú Thọ; Xây dựng con người đất Tổ phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trí tuệ, tâm hồn, nhân cách, ý thức trách nhiệm xây dựng xã hội kết hợp hài hoà tính tích cực cá nhân, tính tích cực xã hội phát huy tính sáng tạo của mọi người dân để xây dựng hệ giá trị con người vùng đất Tổ. Chủ động hội nhập quốc tế để bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá đặc sắc của Phú Thọ; Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa “Hát Xoan Phú Thọ”, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” trong đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân tỉnh Phú Thọ và nhân dân cả nước, để thúc đẩy và phát triển các sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội “Về với cội nguồn dân tộc Việt Nam”; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn minh đô thị một cách căn bản và toàn diện; Chú trọng việc đào tạo, nâng cao năng lực về quản lý và bảo vệ di sản cho cán bộ thực hiện; tăng cường công tác phối hợp các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị để huy động các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn xã hội hóa để hoàn thiện các hạng mục công trình, các thiết chế văn hóa trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Riêng đối với di sản “Hát Xoan Phú Thọ”, bên cạnh việc mở các lớp đào tạo lớp nghệ nhân kế cận và truyền dạy hát Xoan trong cộng đồng; tăng cường sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa và số hóa các bài Hát Xoan cổ; đẩy mạnh thực hành hát Xoan trong cộng đồng địa phương và biên tập, xuất bản tổng tập “Hát Xoan Phú Thọ” và đưa hát Xoan vào truyền dạy trong chương trình giảng dạy tại các trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh, dạy trên Truyền hình Phú Thọ... Hiện nay, số lượng các thành viên ở 4 phường Xoan gốc đã tăng lên tới 135 nghệ nhân; 62 nghệ nhân kế cận tiếp tục làm thầy dạy ở các câu lạc bộ, phường, làng Xoan; 33 CLB Xoan với hơn 1.300 hội viên; 19 di tích liên quan đến hát Xoan, đặc biệt là miếu Lãi Lèn, đình Thét, đình làng Kim Đới, đình An Thái (đều ở TP. Việt Trì) - những di tích cổ nhất gắn với sự ra đời của hát Xoan, đều đã được khôi phục, tu bổ, tôn tạo và đưa vào sử dụng; 80/90 trường học ở TP. Việt Trì đã gắn hát Xoan vào chương trình dạy học của nhà trường và được Bộ GD&ĐT cho phép; Phú Thọ đã vinh danh, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân hát Xoan cho 52 người, và Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú lần thứ nhất cho 19 nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại tỉnh này. Cùng với việc phục hồi các di tích liên quan, công nhận danh hiệu và thực hiện chính sách hỗ trợ nghệ nhân, tỉnh tiến hành phục hồi các quả cách, tục hát cổ...

 

 

 

 

 

Bằng nỗ lực cố gắng của tỉnh Phú Thọ, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng dân cư, các nghệ nhân trong việc tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát Xoan nói trên, ngày 4 tháng 12 năm 2015, hội nghị tại Windhoek - Nambia, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 (UNESCO) tiếp tục có Quyết định số 10.COM 19 cho phép là trường hợp đầu tiên, duy nhất trên thế giới được xem xét đặc cách sớm chuyển sang danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này chứng tỏ rằng hát Xoan - Phú Thọ qua ngàn đời vẫn tiềm tàng và đầy sức sống trong đời sống đương đại. Theo Quyết định số 10.COM 19 ngày 4 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng đã hoàn thiện Hồ sơ báo cáo định kỳ sau 4 năm bảo vệ di sản cần bảo vệ khẩn cấp hát Xoan Phú Thọ theo mẫu ICH-11 (với đầy đủ điều kiện để đưa ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp); Hoàn thành hồ sơ theo mẫu ICH - 02 đề nghị ghi danh vào Danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017, đồng thời đã được Hội đồng di sản quốc gia, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để gửi cho UNESCO trước ngày 31 tháng 3 năm 2016.

Còn đối với “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”, tỉnh Phú Thọ đã triển khai những chính sách để phục hồi không gian thờ tự, những lễ nghi, diễn xướng liên quan, khuyến khích việc trao truyền, thực hành nghi lễ, tín ngưỡng cho các thế hệ. Hàng năm tỉnh đã tổ chức tốt Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng; Công tác đầu tư, tôn tạo, tu bổ xây dựng Di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng và các di tích thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ theo đúng tiến độ; Vai trò của cộng đồng, chủ thể sáng tạo, bảo tồn gìn giữ và phát huy giá trị di sản được nâng cao; Việc thực hành tín ngưỡng truyền thống và trao truyền cho các thế hệ mai sau được triển khai có hiệu quả; Công tác nghiên cứu, kiểm kê khoa học các di tích thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn Phú Thọ và cả nước tiếp tục được thực hiện...

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2017 được diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 01 - 06/4/2017 (tức từ ngày 05 - 10 tháng Ba năm Đinh Dậu) do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với 4 tỉnh: Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre (theo Đề án Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) tổ chức trong phạm vi Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven Đền Hùng, các di tích thờ Hùng Vương và danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ, trong đó trung tâm là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì.

Lễ rước kiệu về Đền Hùng được tổ chức vào ngày 4/4 (tức ngày 08/3 năm Đinh Dậu) với sự tham gia của các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích: xã Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, phường Vân Phú (thành phố Việt Trì), xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao), và các xã, phường thị trấn thuộc thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và Phù Ninh.

Bên cạnh phần Lễ, các hoạt động hội cũng được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng. Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật, sẽ là màn bắn pháo hoa tại bờ hồ công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động: Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng; Trưng bày các tư liệu ảnh, hiện vật của đồng bào cả nước cúng tiến Đền Hùng, mẫu phác thảo “Ý tưởng thiết kế kiến trúc Tháp Hùng Vương lần thứ II - Khu di tích lịch sử Đền Hùng”; Triển lãm “Ảnh đẹp du lịch và ảnh nghệ thuật về quê hương, con người Phú Thọ”; Tổ chức trưng bày tư liệu ảnh, hiện vật “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” xưa và nay; Cổ vật Văn Lang; Tổ chức Lễ hội đường phố tại thành phố Việt Trì; Liên hoan Hát Xoan thanh, thiếu nhi trên địa bàn thành phố Việt Trì; Hội chợ Hùng Vương năm 2017; Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh cúp Hùng Vương năm 2017; Giải quần vợt hữu nghị Hùng Vương 2017; Chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và biểu diễn nghệ thuật của các tỉnh tham gia tổ chức Giỗ Tổ; tổ chức Hội thi bơi trải Việt Trì mở rộng trên hồ Công viên Văn Lang và lễ hội bơi chải truyền thống trên sông Lô; tổ chức trình diễn hát Xoan cổ gắn với điểm du lịch văn hóa tại miếu Lãi Lèn, đình Hùng Lô, đình An Thái và trưng bày tư liệu về di sản hát Xoan tại miếu Lãi Lèn.

Để có một mùa lễ hội an toàn, vui tươi, lành mạnh, văn minh, tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương, địa phương; tuyên truyền trực quan đậm nét nhằm quảng bá hình ảnh hát Xoan Phú Thọ, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm vì đang có dịch cúm gia cầm, có phương án cứu hộ khi có sự cố xảy ra; tăng cường việc quản lý bình ổn thị trường, niêm yết giá bán hàng; quy hoạch, sắp xếp bố trí các địa điểm bán hàng phục vụ lễ hội và các hoạt động dịch vụ; bố trí thêm lực lượng hướng dẫn đồng bào về dự hội; kiểm tra, duy tu sửa chữa kịp thời các công trình, tuyến đường, hệ thống điện, nước, điểm chỉ dẫn...nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bảo cả nước và du khách khi về thăm viếng, tri ân công đức các Vua Hùng và tham gia các hoạt động của Lễ hội.

Hy vọng rằng, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2017 sẽ diễn ra tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương về dự hội, đồng thời cũng là dịp cho con Lạc, cháu Hồng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

                                                                                                                               H.K.S

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.