NỘI DUNG CHI TIẾT
Cách mạng tháng Tám bản anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam
8/24/2017

 

                                                                                                                   HOÀNG THÚY

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng Tám. Những ngày lịch sử vẻ vang này là một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tinh thần bất diệt của những ngày lịch sử vẻ vang đó luôn luôn cổ vũ, động viên chúng ta vượt lên mọi khó khăn thách thức để tiến lên phía trước.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 được ghi vào lịch sử như cột mốc mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là cuộc vùng dậy của dân tộc ta trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, là đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cộng đồng, tầm cao trí tuệ dân tộc hòa quyện cùng học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, lần đầu tiên trong lịch sử một nhà nước công nông ra đời, gắn bó mật thiết với nhân dân, Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Việt Nam từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành nước độc lập, tự do, dân chủ. Nhân dân ta từ kiếp nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đảng ta từ một đảng phải hoạt động trong vòng bí mật, lãnh đạo giành chính quyền, trở thành đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn xã hội. Sự ra đời Nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam là một bước nhảy vọt to lớn, là cuộc đổi đời vĩ đại không chỉ trong lịch sử Việt Nam mà cả lịch sử đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc. Bằng đóng góp có ý nghĩa lịch sử cực kỳ to lớn này, tại Đại hội II của Đảng, tháng 2-1951, Bác Hồ nói: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Sau ngày Độc lập, nhân dân ta đã phải đương đầu với sự phản kích điên cuồng của đế quốc, thực dân và các thế lực thù địch. Nhà nước cách mạng non trẻ đứng trước thử thách hiểm nguy, thù trong, giặc ngoài. 90% số dân mù chữ, kinh tế kiệt quệ và nạn đói năm 1945 làm chết hai triệu người... Thử thách “ngàn cân treo sợi tóc” tưởng chừng khó vượt qua. Nhưng với thế và lực mới được hình thành, được tạo ra từ Cách mạng tháng Tám, với một nhà nước kiểu mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vững bước đi vào cuộc trường chinh suốt 30 năm, vượt qua muôn vàn khó khăn để bảo vệ nền độc lập và thống nhất đất nước.

Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô giá của Cách mạng tháng Tám trở thành hành trang, thành động lực thôi thúc toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ trong suốt 30 năm, đánh thắng các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược; lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tinh thần và ý chí quật cường của Cách mạng tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ nhân dân ta đạp bằng mọi khó khăn, thử thách để giành thắng lợi rất to lớn.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã sáng tạo ra những bài học lịch sử góp phần xây dựng kho tàng lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, đồng thời để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho cuộc kháng chiến lâu dài chống chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cách mạng tháng Tám đã thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta là nguồn gốc chủ yếu quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Đó là thắng lợi của việc xây dựng một Đảng Mác - Lênin có đường lối đúng đắn, bảo đảm thông suốt và quán triệt đường lối đó trong thực tiễn chuẩn bị khởi nghĩa và khởi nghĩa, làm cho tổ chức Đảng có chất lượng cao, gọn nhẹ, trong sạch, vững mạnh và ăn sâu bám rễ trong quần chúng. Cách mạng tháng Tám thắng lợi trước hết và chủ yếu là do đường lối chiến lược và sách lược của Đảng đúng đắn ngay từ đầu và không ngừng được bổ sung, phát triển cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.

Thắng lợi Cách mạng tháng Tám là bản anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta, đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ lên địa vị làm chủ; đưa Việt Nam từ một nước nhỏ trở nên có tên tuổi trên thế giới. Cuộc cách mạng “long trời lở đất”, đó là thành quả đấu tranh bền bỉ gian khổ song vô cùng anh dũng rất đáng tự hào của Đảng, quân đội và nhân dân ta. Thắng lợi của cuộc cách mạng thể hiện vai trò lãnh đạo hết sức đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ thiên tài Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của nhân dân Việt Nam. Một Đảng chỉ mới 15 tuổi, dù số lượng đảng viên chỉ có gần 5.000 người, nhưng Đảng đã lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám giành thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tính thời đại sâu sắc.

Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước thống nhất, song lại đối mặt với khó khăn sau 30 năm chiến tranh ác liệt, sự bao vây cấm vận của kẻ thù. Không ít người tiên đoán chúng ta có thể thắng trong chiến tranh nhưng khó thắng trong xây dựng kinh tế. Song một lần nữa tinh thần Cách mạng tháng Tám của cả dân tộc đã được thể hiện. Như trong những năm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do” quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã dồn sức cho cuộc chiến đấu chống quân xâm lược, giành độc lập, thống nhất Tổ quốc và chúng ta đã chiến thắng. Rồi thực hiện lời dạy và mong ước của Bác Hồ kính yêu: sau ngày thắng lợi chúng ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, toàn dân ta đã đoàn kết xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, thắt lưng buộc bụng để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu mà các kỳ Đại hội Đảng đã đề ra. Bằng tinh thần của Cách mạng tháng Tám, những người nông dân xưa chân đất, gậy tre xông lên đuổi quân xâm lược nay lại bám ruộng, bám rừng, bám biển để làm giàu cho đất nước. Hạt gạo của đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng đã vừa làm ấm lòng hơn 90 triệu dân cả nước, giúp đất nước vượt qua những tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực trong những lần suy thoái; có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới. Đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đồng bào ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Uy tín và vị thế nước ta được nâng cao trên trường quốc tế, nhân dân ta đang viết tiếp những trang sử vàng của thời kỳ mới.

Có thể nói, gần 30 năm đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được cải thiện. Những thành tựu đó khẳng định sự đúng đắn của đường lối đổi mới, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực hưởng ứng, được dư luận thế giới thừa nhận, đánh giá cao. Nhận thức của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn, góp phần bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tháng Tám này nhớ về tháng Tám của 72 năm trước, trong ta trào dâng niềm tự hào dân tộc. Với những trang sử vàng truyền thống của lịch sử Cách mạng tháng Tám mãi mãi in sâu vào ký ức của thế hệ hôm nay và mai sau. Chúng ta càng hiểu, càng yêu đất nước, yêu quê hương của mình hơn!

                                                                          H.T


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.