NỘI DUNG CHI TIẾT
Một cuộc đổi đời
10/5/2018

                                                                                   Thăng Long


Cách mạng tháng Tám năm 1945, cuộc cách mạng “long trời lở đất”, là thành quả của cuộc đấu tranh bền bỉ gian khổ song vô cùng anh dũng rất đáng tự hào của Đảng ta, quân đội và nhân dân ta. Thắng lợi của cuộc cách mạng thể hiện vai trò lãnh đạo hết sức đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lãnh tụ thiên tài Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ muôn vàn kính yêu của nhân dân Việt Nam. Một Đảng chỉ mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, dành độc lập dân tộc trong tay đế quốc. Thắng lợi đó là sự kết tinh của truyền thống yêu nước quý báu với chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Cách mạng tháng Tám là bản hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta, đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ lên địa vị làm chủ; đưa Việt Nam từ một nước tiểu nhược trở nên có tên tuổi trên thế giới.

Trong suốt những năm bôn ba ở nước ngoài tìm con đường cứu nước cứu nhà, từ một người yêu nước chân chính, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tiếp cận với chủ nghĩa Mác - Lê nin và đã chuyển biến cơ bản về nhận thức. Người quyết định chọn quốc tế III và trở thành người cộng sản đầu tiên của Đông Nam Á. Kiên định với con đường đã chọn, Nguyễn Ái Quốc đã có nhiều hoạt động thúc đẩy phong trào cách mạng trong nước và các nước thuộc địa. Người nhận thức rằng muốn cách mạng thành công thì phải có chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng. Từ đó người đã dốc lòng cho sự thành lập chính đảng vô sản. Từ ngày 3 đến ngày 7/2/1930, tại Hồng Kông, Bác trực tiếp tổ chức, chỉ đạo Hội nghị hợp nhất các tổ chức cách mạng trong nước thành lập một chính đảng thống nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã phát huy vai trò lãnh đạo cách mạng qua cuộc diễn tập có quy mô lớn đó là cao trào cách mạng 1930 - 1931 được coi là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của Đảng. Qua cao trào này, Xô Viết công nông được thành lập, tuy tồn tại không lâu song đã là nguồn khích lệ lớn đối với phong trào cách mạng cả nước, làm lay chuyển dinh luỹ thực dân phong kiến. Sau cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh là cao trào cách mạng 1936 - 1939 (thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương). Qua các cuộc tập dượt đó Cách mạng Việt Nam từng bước trưởng thành và lớn mạnh.

Tháng 1/1941 Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước.

Từ những kinh nghiệm hoạt động cách mạng của bản thân, Bác nhận định: “Bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới. Nếu bây giờ chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng hình thức chính trị thì không đủ để đẩy mạnh phong trào đi tới. Nhưng phát động khởi nghĩa vũ trang ngay thì quân địch sẽ tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự.

Từ đó Bác đề ra một cách giải quyết: “Lực lượng vũ trang của ta hiện nay đã ít lại phân tán quá. Bây giờ nên tập hợp những cán bộ, chiến sĩ anh dũng nhất, những vũ khí tốt nhất tổ chức thành một đội vũ trang tập trung để hoạt động. Ta sẽ dùng hình thức vũ trang để gây ảnh hưởng cách mạng sâu rộng trong quần chúng. Tác chiến phải nhằm gây ảnh hưởng tốt về chính trị, do đó mà mở rộng cơ sở, phát triển lực lượng vũ trang. Chúng ta sẽ lập đội Quân giải phóng...”.

Ngay trong buổi họp đó, Bác đã chỉ định đồng chí Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đảm nhiệm công tác này. Bác dặn đi dặn lại nhiều lần: “Phải dựa vào dân, dựa chắc vào dân thì kẻ địch không thể nào tiêu diệt được. Tổ chức của đội phải lấy chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo”.

Một ngày trước lễ thành lập đội, Bác gửi chỉ thị về việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Chỉ thị của Bác chỉ rõ:

Tên: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự: Nó là một đội tuyên truyền. Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân cho nên trong khi tập trung lực lượng để lập một đội quân đầu tiên cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các địa phương, cùng phối hợp hành động và giúp đỡ về mọi phương diện. Đội quân chủ lực trái lại có nhiệm vụ dìu dắt cán bộ vũ trang của các địa phương, giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí nếu có thể được làm cho các đội này trưởng thành mãi lên. Thống nhất chỉ đạo cả chủ lực và địa phương. Ba lực lượng ấy đoàn kết phối hợp chặt chẽ với nhau. Đội chủ lực có nhiệm vụ dìu dắt giúp đỡ các đội địa phương trưởng thành. Điều Bác nói chính là phương châm xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, không chỉ đưa cách mạng dân tộc dân chủ tới thắng lợi mà còn xuyên suốt trong suốt cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ của toàn dân, tỏ  rõ được hiệu lực vô cùng mạnh mẽ. Tại Hội nghị TW 8 (tháng 5-1941) tại Cao Bằng đã nhận định: Tình hình thế giới và trong nước đã có thay đổi lớn, tinh thần cách mạng của nhân dân cũng như thái độ của các giai cấp đã có sự thay đổi. Cách mạng Việt Nam hiện không còn là cách mạng tư sản dân quyền nhằm đánh đổ đế quốc và địa chủ phong kiến mà là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Như vậy khẩu hiệu được giương cao đó là đoàn kết toàn dân đánh đổ đế quốc và tay sai, giành độc lập dân tộc. Nghị quyết Hội nghị TW8 Đảng cũng khẳng định ”trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đem lại độc lập tự do cho toàn thể quốc gia dân tộc, thì quốc gia dân tộc sẽ còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, quyền lợi của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Những năm trước Cách mạng tháng Tám, cũng như nhân dân cả nước nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ rên xiết trong gông xiềng của thực dân phong kiến. Đời sống của công nhân, nông dân Phú Thọ hết sức khốn cùng. Đói khổ, ốm đau, tật bệnh luôn đe dọa. Công nhân làm việc cực nhọc trên công trường và các đồn điền của thực dân phải ăn cá thối gạo mục uống nước sông Hồng không phèn lọc. Mùa rét không chăn áo, mưa không có áo tơi, lại còn roi vọt và gông cùm. Nông dân bị phu phen, thuế khoá nặng nề, bị chiếm ruộng đất, bần cùng hoá phải làm thuê trong các đồn điền cho địa chủ. Với truyền thống yêu nước nồng nàn nhiều sỹ phu, văn thân, cả các quan lại giữ chức đề, đốc trong bộ máy phong kiến đã tỏ rõ dũng khí yêu nước đứng lên chống lại ách thống trị của thực dân. Tiếng thơm của Nguyễn Quang Bích, Đề Kiều,  Đốc Xù, Tán Áo, Lãnh Tanh, Lãnh Tùng, Đốc Khoát... vẫn còn được lưu danh.

Phú Thọ là địa phương nhân dân giàu lòng yêu nước, lại có vị trí cầu nối quan trọng giữa căn cứ địa cách mạng ở Tuyên Quang, với các tỉnh đồng bằng nên đã được TW lựa chọn xây dựng là chiến khu cách mạng. Cán bộ của TW đã về tuyên truyền vận động xây dựng lực lượng cách mạng từ những năm phong trào dân chủ lên cao (1936 - 1939). Những thanh niên yêu nước quê Phú Thọ đã về quê hương làm hạt nhân cho các phong trào đòi quyền dân sinh, dân chủ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo cả về lực lượng chính trị và vũ trang bởi vậy Tổng khởi nghĩa dành chính quyền ở Phú Thọ có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên Phú Thọ cũng là địa phương tập trung đông lực lượng của kẻ thù co cụm, tiếp sức cho chính quyền bù nhìn và Việt gian tay sai do đó tại một số nơi khởi nghĩa diễn ra ác liệt, kéo dài.  Mặc dù vậy dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tổng khởi nghĩa dành chính quyền ở Phú Thọ đều được tiến hành dưới hình thức biểu tình thị uy của quần chúng có lực lượng vũ trang hỗ trợ kêu gọi binh sỹ, chính quyền thực dân phong kiến đầu hàng nên ít tốn xương máu. Hai huyện Hạ Hòa và Thanh Sơn đã khởi nghĩa từ đầu tháng Tám. Các huyện Phù Ninh huyện Cẩm Khê, Thanh Ba, Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập khởi nghĩa cướp chính quyền lần lượt từ ngày 15/8 đến ngày 18/8 và ngày 20/8/1945 khởi nghĩa cướp chính quyền thắng lợi ở huyện lỵ Hạc Trì. Huyện lỵ Thanh Thuỷ là huyện khởi nghĩa giành chính quyền sau cùng. Ngày 25/8/1945 Tổng khởi nghĩa kết thúc thắng lợi, chính quyền cách mạng đã được thiết lập tại các địa phương trong toàn tỉnh Phú Thọ. Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ cùng nhân dân cả nước bước vào cuộc sống mới của người làm chủ.

Cách mạng tháng Tám mùa thu 1945  thành công đã đi vào lịch sử hào hùng về cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Ngày 2/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình Thủ đô Hà Nội Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Tuyên ngôn của Bác là áng văn bất hủ khẳng định quyền tự do bình đẳng của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng các dân tộc trên thế giới.

Mùa thu mới lại về, chúng ta luôn tự hào về Đảng ta về Hồ Chủ Tịch muôn vàn kính yêu, tự hào về truyền thống yêu nước bất khuất của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tự hào về Đảng bộ tỉnh đã lĩnh hội và vận dụng sáng tạo chỉ thị của Trung ương Đảng và Hồ Chủ Tịch lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh làm nên thành công chung của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đánh đổ đế quốc phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân, đưa dân tộc Việt Nam từ kiếp nô lệ lên địa vị làm chủ.

                                            T.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.