NỘI DUNG CHI TIẾT
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
7/30/2012

 

Nghị quyết 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã và đang là sự kiện thời sự chính trị sôi động và nổi bật trong cả nước ta. Nhất là Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhân dân ta đang kỳ vọng vào sự thực hiện thắng lợi của nghị quyết này. Bởi đó là nghị quyết của ý Đảng, lòng dân, nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và đáp ứng lòng mong mỏi từ lâu của người dân.

Như Nghị quyết 4 đã nêu, “Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Trước tình hình đó, Nghị quyết đã xác định ba vấn đề cấp bách, trong đó vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Đó là vấn đề “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”. Đó là hiện thực có tính phổ biến, khiến lòng dân bức xúc bấy              lâu nay.

Để giải quyết ba vấn đề cấp bách đó, Nghị quyết đã xác định 4 nhóm giải pháp, trong đó nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên được đặt lên hàng đầu. Vì tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, để giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên. “Đây là khâu mấu chốt nhất nhưng thực hiện cũng có nhiều khó khăn nhất... Đó cũng là công tác con người, rất hệ trọng, phức tạp, tinh tế, không thể làm nóng vội, làm một lần là xong.” (Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng). Chúng tôi thiết nghĩ, những vấn đề Nghị quyết 4 nêu ra đều trên cơ sở tư tưởng  Chí Minh về “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân” (Tài liệu học tập tư tưởng HCM - Nxb Chính Trị quốc gia - 2003). Mà một trong bảy nội dung quan trọng là: “Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới”. Vì thế, thực hiện tốt Nghị quyết 4 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; là thực hiện lời Di chúc thiêng liêng của Bác trước lúc Người đi xa “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; “Trong Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”; “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”…

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 4 cũng chính là thực hiện 5 lời thề của dân tộc ta do cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã thay mặt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thề trước anh linh Bác ngày lễ tang Bác. Nhân đây xin được ôn lại lời thề thứ hai: “Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào”.

Thực hiện Nghị quyết 4, chúng tôi nhận thức là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân như Nghị quyết đã khẳng định vai trò của nhân dân: “Định kỳ tổ chức để nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”; “Trong năm 2012   ban hành qui chế giám sát (trực tiếp hoặc gián tiếp) của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên và chính quyền các cấp…” Tư tưởng Hồ Chí Minh - coi nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Bác khẳng định: “Trong bầu trời không gì quí bằng nhân dân.

Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Bác đã chỉ ra: “Chỉ có nhà nước thực sự của dân, do dân tổ chức, xây dựng và kiểm soát mới có thể là nhà nước vì dân”.

Cũng như Lênin, Hồ Chủ tịch có lòng tin vô hạn đối với nhân dân, đối với dân tộc ta. Bác thường nhắc câu nói của đồng bào Quảng Bình, Vĩnh Linh trong những ngày chiến đấu ác liệt nhất với giặc Mỹ xâm lược: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Cũng bởi từ trong truyền thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc đã chứng minh triết lý nhân sinh, phép ứng xử và tư duy chính trị, cấu trúc xã hội nhà - làng - nước thành phép đánh giặc giữ nước: “Trên dưới đồng lòng, cả nước chung sức”, “Tướng sĩ một lòng phụ tử”; “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. Và khi đã hội đủ ba yếu tố cơ bản: thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua.

Là một công dân, một người hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, tôi càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm của mình, với quyết tâm cao nhất góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 4 của Đảng -  Nghị quyết của ý Đảng, lòng dân, biểu hiện quyết tâm cao của Đảng. Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị này: “Vấn đề mấu chốt bây giờ là phải chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nhất là những quyết sách mà Trung ương vừa thông qua tại Hội nghị”. Đó cũng là cách thiết thực nhất, thể hiện quyết tâm cao nhất của chúng ta trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

                             N.Đ.V


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập Bác qua bài thơ “Nghe tiếng giã gạo” - trong tập thơ “Nhật ký trong tù”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.