NỘI DUNG CHI TIẾT
Huyện Cẩm Khê nỗ lực đưa văn học nghệ thuật vào đời sống HÀ ĐỨC HUYNH Bí thư Huyện ủy Cẩm Khê
4/4/2019

 

C

ẩm Khê là huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, diện tích tự nhiên hơn 23,4 nghìn ha, dân số hơn 13 vạn người. Nơi đây có 40 di tích lịch sử văn hóa thờ các danh nhân, danh tướng, nhân vật lịch sử các thời đại đã được xếp hạng; nhiều lễ hội truyền thống ở các làng, xã được lưu giữ. Đây còn là quê hương của nhà thơ Bút Tre (Đặng Văn Đăng) người sáng tạo ra một dòng thơ theo trường phái dân gian của Việt Nam thời hiện đại. Những năm trở lại đây tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự của huyện luôn được đảm bảo, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng đối với mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực làm cơ sở phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Cấp ủy, chính quyền huyện thường xuyên quan tâm bổ sung, kiện toàn bộ máy hoạt động của các câu lạc bộ, chi hội văn nghệ dân gian của huyện nhằm đem lại hiệu quả thiết thực.

Ngày 16/6/2008, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Phát huy những nguồn lực của quê hương cách mạng, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên và sự đồng thuận của nhân dân huyện Cẩm Khê đã đưa VHNT vào đời sống với những kết quả đáng ghi nhận.

Hàng năm huyện tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ học tập để nâng cao trình độ chuyên môn; tạo điều kiện cho các em học sinh có năng khiếu tham gia các lớp đào tạo theo địa chỉ tại các trường nghệ thuật. Cử trên 150 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ văn hoá, văn nghệ do tỉnh tổ chức. Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng thời có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Văn học, nghệ thuật đã thực sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những nền tảng tinh thần cùa xã hội; số lượng người tham gia sáng tác văn học, nghệ thuật và tham gia vào các câu lạc bộ ngày một tăng.Huyện đã thành lập Chi hội Văn nghệ dân gian Cẩm Khê, đây là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp với 21 thành viên. Chi hội thường xuyên hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy các di sản văn nghệ dân gian trên địa bàn huyện, nhờ đó những tinh hoa của văn hóa dân gian trên địa bàn huyện đã được quan tâm khơi dậy mạnh mẽ. Từ đây đã hình thành nên một đội ngũ tác giả, đạo diễn, biên đạo múa, nhạc công và diễn viên không chuyên hoạt động sôi nổi, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sinh hoạt văn hóa của các tầng lớp nhân dân.Hàng năm, huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tỉnh Phú Thọ tồ chức trên 80 buổi chiếu phim và biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân các xã miền núi trên địa bàn huyện. Huyện đã chỉ đạo sưu tầm tư liệu cho tập 2 Dư địa chí Cẩm Khê, sưu tầm được trên 20 truyện cười, 5 truyền thuyết, 26 bài ca dao; khảo sát 4 di tích kiến trúc đình chùa; sưu tầm được 12 bài dân ca theo các làn điệu hát Xoan, Ghẹo Phú Thọ. Qua 10 năm phát động sáng tác, đã xuất bản được 1 tập sách và 3 tập thơ (cuốn sách “Di tích lịch sử Quốc gia Tiên Động”, các tập thơ “Miền quê yêu dấu”, “Trở về ký ức”, “Cẩm Khê suối Gấm”), ngoài ra các hội viên Chi hội Văn nghệ dân gian trong huyện đã sưu tầm và phát hành trên 10 tập thơ với nội dung đa dạng và phong phú. 

Bên cạnh các hoạt động sáng tác thơ ca, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng được cấp ủy chính quyền các cấp trong huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Huyện tổ chức được truyền dạy hát Xoan cho trên 100 cán bộ văn hóa, giáo viên âm nhạc và hạt nhân các Câu lạc bộ hát Xoan trên địa bàn huyện tham gia. Thông qua hoạt động ở cơ sở đã thành lập được 2 Câu lạc bộ hát Xoan và dân ca Phú Thọ tại xã Phượng Vỹ và Đồng Lương, mỗi Câu lạc bộ có trên 30 thành viên thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn và các Hội diễn nghệ thuật quần chúng do huyện, tỉnh tổ chức và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt, thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về các kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo “Di sản Bút Tre”, huyện đã quyết định đầu tư xây dựng “Công trình lưu niệm nhà thơ Bút Tre thuộc vùng chiến khu Cách mạng Vạn Thắng - Đồng Lương” với tổng diện tích trên 3,4 nghìn m2, tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng, được khánh thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11/2018. Đây sẽ là địa chỉ đỏ để văn nghệ sĩ, du khách, nhân dân yêu thích thơ Bút Tre đến thăm và thắp hương tưởng nhớ tới ông, cũng như tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của ông. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có thể khẳng định rằng hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Hoạt động văn học, nghệ thuật đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính quần chúng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và nguyện vọng của nhân dân. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật đa dạng, phong phú. Các hoạt động phong trào có bước phát triển sâu rộng, thu hút ngày càng đông đảo các văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân tham gia, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đội ngũ cán bộ công tác trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật từng bước được tré hóa, có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tâm huyết với nghề.Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hoá, nghệ thuật dần được đẩy mạnh. Việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được triển khai tích cực. Nhận thức được tầm quan trọng của văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, có tác dụng giáo dục đối với thế hệ trẻ, nhất là đối với các em học sinh hiện đang ngồi trên ghế nhà trường, vì vậy cấp ủy, chính quyền huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nền văn học, nghệ thuật với những tác phẩm thơ ca giàu chất nhân văn, dân chủ, phản ánh chân thực, sâu sắc đời sống lịch sử dân tộc; công cuộc đồi mới đất nước, của địa phương; cổ vũ, khẳng định giá trị chân - thiện - mỹ, lên án cái xấu, lạc hậu. Khuyến khích, động viên các cá nhân sáng tạo, tìm tòi, thể nghiệm những phương thức sáng tác và phong cách nghệ thuật mới, đáp ứng đời sống tinh thần lành mạnh, bồi dưỡng lý tưởng, thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong những năm tới để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” huyện cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện việc bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội ngũ hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật. Chú trọng đổi mới nội dung theo hướng bảo đảm cho các văn nghệ sĩ sáng tạo đúng định hướng chính trị của Đảng. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động sáng tác, truyền bá những sản phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung tư tường tiêu cực, thiếu lành mạnh, gây tác động xấu tới đời sống, xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn học, nghệ thuật... Với sự vào cuộc của tất cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân chắc chắn trong thời gian tới sự nghiệp văn học, nghệ thuật ở Cẩm Khê sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa, Nghị quyết số 23-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” sẽ được triển khai sâu rộng và đi vào đời sống nhân dân.

                                            H.Đ.H


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.