NỘI DUNG CHI TIẾT
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
8/13/2019


Phú Thọ là tỉnh có lịch sử xây dựng và phát triển từ lâu đời. Từ bao đời nay, nhân dân Phú Thọ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu của cha ông “Giàu sáng tạo trong lao động sản xuất, giàu khí phách trong đấu tranh Cách mạng, giàu nhân ái, nghĩa tình trong cuộc sống”.

Tỉnh Phú Thọ là nơi Bác dừng chân trên đường ra chiến dịch và cũng rất tự hào được đón Người sau chiến thắng Điện Biên Phủ trở về; Bác dừng chân tại Đền Hùng nói chuyện với  cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong trên đường về tiếp quản Thủ đô. Người nói: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.Với cương vị là Chủ tịch nước, dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn dành cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta sự quan tâm đặc biệt. Người luôn chăm lo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Nhiều lần Người đi thăm, làm việc tại nhiều nhà máy, xí nghiệp, công trường, hợp tác xã, đơn vị vũ trang… Người viết nhiều bài báo, gửi thư khen biểu dương phong trào Cách mạng của địa phương…

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là của cấp ủy các cấp; người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai và gương mẫu thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn khâu đột phá và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, nhằm tạo những chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề.
Việc học tập chuyên đề hàng năm đã được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của mỗi tập thể và cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”.

Trên cơ sở nội dung, kế hoạch thực hiện khâu đột phá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định rõ những nội dung đột phá; đồng thời, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ và trong từng năm. Tập trung vào việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp… tăng cường vai trò nêu gương, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ đảng viên; bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác.

Sau hơn 3 năm triển khai xây dựng và thực hiện khâu đột phá của các tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã có những kết quả tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ từ trong nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Một trong những giải pháp quan trọng nhất đó là công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp, các cơ quan trong khối tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên duy trì và tăng cường số lượng tin, bài, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục; tuyên truyền giới thiệu, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Báo Phú Thọ duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên mục “Gương sáng đảng viên”, “Nét đẹp đời thường”. Đài Phát thanh  - Truyền hình xây dựng chuyên đề “Học Bác mỗi ngày”, mở chuyên mục “Giám đốc Sở với cử tri”. Nêu gương và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong nhân dân… Các văn nghệ sĩ, các nhà báo đã tích cực  tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã có hàng chục tác phẩm của các tác giả dự thi đạt giải A, B, C và Khuyến khích.

Công tác xây dựng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, coi đây là giải pháp quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc đăng ký xây dựng mô hình, điển hình từ cơ sở đã được triển khai tích cực từng nội dung cụ thể sát với cơ sở. Trong những năm qua, đã có hàng trăm cơ sở, hàng nghìn cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến; nhiều tập thể và cá nhân đã được Tỉnh ủy lựa chọn biểu dương khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trong cán bộ, đảng viên và trong quần chúng nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo, các cấp ủy Đảng, cả hệ thống chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và trong toàn xã hội. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chuyên đề, trước mắt là chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác. Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; Xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị… tạo thành phong trào rộng khắp trong mọi lĩnh vực; Là động lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; làm tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

          Nguồn: Báo Phú Thọ.


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập Bác qua bài thơ “Nghe tiếng giã gạo” - trong tập thơ “Nhật ký trong tù”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.