NỘI DUNG CHI TIẾT
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch Covid-19
12/30/2021

 

                                                                                                 VIKILI

 

 

Hai năm trở lại đây, tình hình đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra ở hầu khắp các nước trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Chỉ sau một thời gian ngắn, từ dịch, virus Corona đã trở thành đại dịch viêm đường hô hấp cấp nhanh chóng tác động tới các lĩnh vực kinh tế, xã hội, làm cho nền kinh tế rơi vào tình trạng trì trệ. Nhận thức rõ về tác hại của đại dịch này, cùng với Đảng, Chính phủ và Nhân dân cả nước, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực xây dựng cũng như triển khai hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch, bảo đảm thực hiện “Mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chăm lo sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch COVID-19...”. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ đã xây dựng và triển khai kế hoạch “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tổ chức các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tổ chức các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc” phong trào thi đua được xây dựng với hình thức phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đẩy lùi dịch bệnh, duy trì hoạt động chuyên môn đảm bảo hiệu quả, an toàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cùng với tích cực triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuyên môn, toàn Ngành còn tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, đồng thời bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động. Thi đua thực hiện an sinh xã hội, ổn định đời sống cho CBCC, VC và người lao động, có biện pháp thiết thực hỗ trợ, động viên toàn Ngành vượt qua khó khăn, đại dịch. Mặt khác, thi đua hoàn thành mục tiêu kép “Vừa chiến thắng đại dịch, vừa tích cực công tác bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn”.

Để phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có tác dụng và đạt hiệu quả sâu rộng không chỉ trong phạm vi Ngành Tổ chức mà còn lan tỏa đến đông đảo công chúng xã hội, Ngành chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch và quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao ý thức của toàn Ngành, cổ vũ CBCC, VC và người lao động chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền các cấp. Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh, triển khai biện pháp kiểm soát dịch bệnh, như đo thân nhiệt, trang bị dung dịch sát khuẩn cho CBCC, VC và người lao động cũng như khách ra vào cơ quan. Vận động CBCC, VC và người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ nguồn lực công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng với cấp ủy cấp huyện xây dựng từ 1 đến 3 căn nhà cấp ủy cho đối tượng đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn. Tổ chức và tham gia các đoàn đi thăm hỏi, động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Hỗ trợ và động viên cán bộ, công chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị đang sinh sống cùng gia đình tại tỉnh ngoài, trong thời gian dịch bệnh phải thuê nhà lưu trú ở lại, hạn chế di chuyển ra ngoài tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, Ngành luôn quan tâm động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt, có thành tích trong công tác phòng chống góp phần đẩy lùi dịch COVID-19; đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà cho Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động chuyên môn để đảm bảo vừa an toàn phòng, chống dịch, vừa thực hiện công việc chuyên môn hiệu quả, chất lượng, phấn đấu trong Ngành không có người vi phạm các quy định, quy chế, các biện pháp về phòng, chống dịch. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một nhân tố tiêu biểu trong thực hiện văn hóa trên môi trường mạng xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống tin giả về tình hình dịch bệnh, góp phần làm lành mạnh môi trường mạng, đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội; không đăng tải, chia sẻ, bình luận, bấm like các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Năng động, sáng tạo, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo để có các giải pháp tổng thể, đồng bộ kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Về nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Toàn Ngành tham mưu và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa  XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế, các báo cáo chuyên đề đảm bảo thời gian và chất lượng, hiệu quả. Triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ từ công tác nhân sự thường xuyên, công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác chính sách cán bộ đến công tác quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Khối nội chính và các cơ quan chức năng nắm tình hình chính trị nội bộ và tình hình liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền xây dựng Đảng được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao. Trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như phát động phong trào thi đua “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đồng chí Nguyễn Tường Thứ - TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt và lâu dài đối với toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ là tập trung triển khai, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu công tác của Ngành. Trong đó phải bảo đảm các yêu cầu thiết thực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 một cách có hiệu quả, tạo động lực cho tập thể và đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với Cấp ủy, Chính quyền và Nhân dân các địa phương vững vàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của năm 2021”.

Từ những yêu cầu cấp thiết đang diễn ra trong thực tế, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Phú Thọ đã và đang tập trung mọi cố gắng cùng với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy đẩy mạnh các giải pháp vừa triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa quyết liệt phòng, chống dịch, bảo đảm đời sống Nhân dân trong từng giai đoạn, đáp ứng chủ trương bình thường mới, chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19. Theo đó, đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh phối hợp với Huyện ủy Thanh Sơn xây dựng căn nhà cấp ủy cho một đồng chí đảng viên lâu năm tuổi Đảng, hiện đang gặp nhiều khó khăn. Trước đó, ngày 11/10, đồng chí Bùi Đình Thi - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng “Căn nhà cấp ủy” với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho ông Đinh Văn Chuyền - đảng viên 45 năm tuổi Đảng, thuộc hộ cận nghèo tại khu Nưa Thượng, xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn. Toàn bộ số tiền này do CBCC, VC và người lao động Ban Tổ chức Tỉnh uỷ quyên góp, ủng hộ. Cùng với đó, Ngành đã ủng hộ máy tính trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em” cho một số trường học trên địa bàn; thăm hỏi, động viên nhân viên các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; ủng hộ 1.000 xuất quà và huy động hàng nghìn chai nước khoáng chia sẻ khó khăn với đồng bào trở về từ vùng dịch khi đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ... trị giá hàng trăm triệu đồng.

Những việc làm tình nghĩa của CBCC, VC và người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như tạo nên sự đồng thuận của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân, từ đó thêm quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch, sớm ổn định và phát triển đời sống kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.    

                                                                                                                         V.K.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.