NỘI DUNG CHI TIẾT
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
12/7/2012

SUỐT ĐỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC

HỒ CHÍ MINH

 NguyÔn §×nh X¸n

Ngµy 26/12/2011, trong bµi ph¸t biÓu khai m¹c Héi nghÞ TW4 (khãa XI), Tæng BÝ th­ NguyÔn Phó Träng ®Æt ra mét c©u hái ®Ò nghÞ mäi ng­êi cïng suy nghÜ “V× sao c«ng t¸c x©y dùng §¶ng ®­îc Trung ­¬ng rÊt coi träng, ®· cã nhiÒu NghÞ quyÕt, ChØ thÞ rÊt ®óng, rÊt hay, nhiÒu cuéc vËn ®éng s©u réng nh­ng ch­a ®¹t yªu cÇu. T×nh tr¹ng suy tho¸i vÒ chÝnh trÞ t­ t­ëng ®¹o ®øc, lèi sèng, tÖ tham nhòng, l·ng phÝ, h­ háng ë mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé, ®¶ng viªn kÓ c¶ ë cÊp cao ch­a ®­îc ng¨n chÆn, lµm sãi mßn lßng tin ®èi víi §¶ng. V­íng m¾c chÝnh lµ ë chç nµo?...”

Sau 6 ngµy lµm viÖc, Héi nghÞ TW 4 ®· tËp trung vµo 3 néi dung vµ 4 nhãm gi¶i ph¸p thùc hiÖn, gãp phÇn tr¶ lêi c©u hái trªn. Ba néi dung träng yÕu lµ: (1) Ng¨n chÆn, ®Èy lïi t×nh tr¹ng suy tho¸i vÒ chÝnh trÞ t­ t­ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng cña mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé, ®¶ng viªn, nhÊt lµ c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý c¸c cÊp. (2) X©y dùng ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý, nhÊt lµ ë cÊp Trung ­¬ng, ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa vµ héi nhËp quèc tÕ. (3) X¸c ®Þnh râ thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña ng­êi ®øng ®Çu cÊp ñy, chÝnh quyÒn trong mèi quan hÖ víi tËp thÓ cÊp ñy, c¬ quan, ®¬n vÞ. Bèn nhãm gi¶i ph¸p thùc hiÖn lµ: (1) Nhãm gi¶i ph¸p tù phª b×nh vµ phª b×nh, nªu cao tÝnh tiªn phong, g­¬ng mÉu cña cÊp trªn. (2) Nhãm gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc, c¸n bé, sinh ho¹t §¶ng. (3) Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch. (4) Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c chÝnh trÞ, t­ t­ëng. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò lín thuéc tÇm vÜ m«! Trong tµi liÖu häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh suèt ®êi phÊn ®Êu cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng, v« t­ (...), trang 50, 51, cã ®o¹n viÕt: “TiÕp tôc ®Èy m¹nh häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh lµ thiÕt thùc vµ trùc tiÕp thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i héi XI cña §¶ng!” T«i hiÓu, Trung ­¬ng ®· trao chiÕc ch×a khãa thÇn cho mäi tËp thÓ, mäi c¸ nh©n ®Ó hiÖn thùc hãa NghÞ quyÕt TW4 (khãa XI) cña §¶ng. N¨m 1946, tr¶ lêi c¸c nhµ b¸o, Hå Chñ tÞch ®· nªu râ môc ®Ých cuéc sèng mµ Ng­êi theo ®uæi lµ: “T«i chØ cã mét ham muèn, ham muèn tét bËc lµ lµm sao n­íc ta ®­îc hoµn toµn ®éc lËp, d©n ta ®­îc hoµn toµn tù do, ®ång bµo ta ai còng cã c¬m ¨n, ¸o mÆc, ai còng ®­îc häc hµnh” (1). §Ó thùc hiÖn môc ®Ých Êy, Ng­êi ®· ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc (1911 - 1941 ), mét chuyÕn ®i dµi 30 n¨m, Ng­êi ®· t×m ®­îc cÈm nang cøu n­íc? §ã lµ chñ nghÜa M¸c - Lªnin! Muèn hiÖn thùc hãa môc ®Ých Êy, ph¶i cã mét §¶ng c¸ch m¹ng ch©n chÝnh l·nh ®¹o; ph¶i cã nh÷ng líp c¸n bé, ®¶ng viªn, nh÷ng líp chiÕn sü kiªn trung; cã ®ñ ®øc, ®ñ tµi ®Ó g¸nh v¸c nhiÖm vô c¸ch m¹ng. Trong ®ã ®¹o ®øc lµ gèc, gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lu«n ­u tiªn ®¹o ®øc, quan t©m thËt nhiÒu ®Õn ®¹o ®øc trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña m×nh. Trong t¸c phÈm “Söa ®æi lèi lµm viÖc”, B¸c viÕt n¨m 1947, Ng­êi kh¼ng ®Þnh: “Khëi thñy cña mäi thµnh c«ng trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng lµ ®¹o ®øc”. Ng­êi quan niÖm: “§¹o ®øc c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i ë trªn trêi sa xuèng. Nã do ®Êu tranh vµ rÌn luyÖn bÒn bØ hµng ngµy mµ ph¸t triÓn vµ cñng cè. Còng nh­ ngäc cµng mµi cµng s¸ng, vµng cµng luyÖn cµng trong”(2). NhËn thøc chung vÒ con ng­êi, B¸c chØ râ: “Lµ ng­êi ai còng cã chç hay, chç dë, chç tèt, chç xÊu; ai còng cã c¸i thiÖn, c¸i ¸c ë trong m×nh. Do ®ã ph¶i tu d­ìng th­êng xuyªn trong thùc tÕ, trong ®êi t­, trong sinh ho¹t céng ®ång....”. Ng­êi nãi vÒ c¸ch m¹ng: “C¸ch m¹ng lµ ®Ó triÖt diÖt nh÷ng c¸i xÊu, x©y dùng nh÷ng c¸i tèt”. VËy muèn c¸ch m¹ng thµnh c«ng ph¶i cã nh÷ng con ng­êi lµm c¸ch m¹ng; ng­êi c¸ch m¹ng ph¶i cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng; v× ®¹o ®øc lµ nguån ph¸t triÓn vµ nu«i d­ìng con ng­êi, nh­ gèc cña c©y, nh­ ngän nguån s«ng suèi. VËy nh÷ng chuÈn mùc cña ®¹o ®øc c¸ch m¹ng lµ g× ®Ó mäi ng­êi häc tËp vµ lµm theo. Nh÷ng chuÈn mùc ®ã thÓ hiÖn ë t¸m ch÷ vµng: “CÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng, v« t­”. Suèt ®êi B¸c ®· phÊn ®Êu thùc hiÖn hoµn h¶o t¸m ch÷ vµng ®ã! Víi nhiÒu cÊp ®é kh¸c nhau, B¸c ®· ®éng viªn mäi tËp thÓ, mäi c¸ nh©n cïng thùc hiÖn.

VËy muèn cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ph¶i quÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n; muèn trë thµnh ng­êi tèt ph¶i th­êng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh, ph¶i g­¬ng mÉu, nãi ®i ®«i víi lµm. V× c¸n bé, ®¶ng viªn lµ c¸i gèc cña c«ng viÖc, ®¹o ®øc lµ gèc cña c¸n bé, nã quyÕt ®Þnh mäi thµnh b¹i trong c«ng viÖc!... §Ó mäi c¸n bé, ®¶ng viªn, mäi ng­êi dÔ nhí, dÔ lµm, B¸c ®· tæng kÕt thµnh nh÷ng c©u nãi cùc kú ng¾n gän, thiÕt thùc, cô thÓ. §ã còng lµ ph­¬ng ch©m sèng vµ hµnh ®éng cña mäi ng­êi !

“Tæ quèc trªn hÕt !”

“§¶ng viªn ®i tr­íc, lµng n­íc theo sau”

“ Nãi th× ph¶i lµm !”

“C¶ quyÕt söa lçi m×nh” . . .

Ngày 26/12/2011, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị TW4 (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra một câu hỏi đề nghị mọi người cùng suy nghĩ “Vì sao công tác xây dựng Đảng được Trung ương rất coi trọng, đã có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị rất đúng, rất hay, nhiều cuộc vận động sâu rộng nhưng chưa đạt yêu cầu. Tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên kể cả ở cấp cao chưa được ngăn chặn, làm sói mòn lòng tin đối với Đảng. Vướng mắc chính là ở chỗ nào?...”

Mét nhµ b¸o c©u §¹i D­¬ng viÕt: “Ng­êi ta kh«ng thÓ trë thµnh mét cô Hå ChÝ Minh, nh­ng ë cô Hå, mçi ng­êi cã thÓ häc tËp mét sè ®iÒu lµm cho m×nh trë thµnh tèt h¬n!”. Mçi ngµy, mçi th¸ng, mçi n¨m, chóng ta häc tËp vµ lµm theo t¸m ch÷ vµng, tøc lµ häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh; §¶ng ta sÏ thËt sù lµ mét §¶ng c¸ch m¹ng ch©n chÝnh, trong s¹ch, v÷ng m¹nh, xøng ®¸ng “lµ ®¹o ®øc, lµ v¨n minh !”.

                                                                          N. §.X

(1) Hå ChÝ Minh toµn tËp, tËp 12, trang 517.

(2) Hå ChÝ Minh toµn tËp, TËp 9, trang 293


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập Bác qua bài thơ “Nghe tiếng giã gạo” - trong tập thơ “Nhật ký trong tù”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.