NỘI DUNG CHI TIẾT
VĂN NGHỆ SỸ PHÚ THỌ GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
3/18/2013


VŨ KIM LIÊN

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ngoài lời nói đầu còn có 11 Chương và 124 Điều, được bổ sung mới nhiều nội dung và kết cấu Chương, Điều được soạn thảo công phu, thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ngay từ đầu năm mới 2013, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và các địa phương trong tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt tiến hành triển khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với mục tiêu phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc tham gia sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn tạo lòng tin và động lực trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

Cùng với nhân dân cả nước, thời gian qua, lực lượng văn nghệ sĩ Phú Thọ đã tập trung nghiên cứu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và đóng góp những ý kiến tâm huyết. Trước hết, lực lượng văn nghệ sĩ Phú Thọ luôn bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng với vai trò thống soái trong lãnh đạo đất nước; trung thành với Tổ quốc và không ủng hộ đa nguyên, đa đảng. Dự thảo đã xác lập được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp - hành pháp - tư pháp; đồng thời thể hiện rõ nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn và hợp lý, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ; xác lập cơ chế bảo đảm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Mặt khác Dự thảo đã đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương có sự phân biệt về tổ chức và thẩm quyền.

Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ khẳng định: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã có bước tiến vượt bậc khi khẳng định “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Quy định này cho thấy Đảng và Nhà nước đã cởi mở hơn trong việc phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, khẳng định quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Việc thêm cụm từ “Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình” cho thấy Đảng ta thật sự cầu thị, dám làm dám chịu, không lẩn tránh những sai lầm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo toàn diện đất nước. Tuy nhiên, để Hiến pháp thực sự là đạo luật gốc, là chuẩn mực pháp luật, nâng cao vai trò của nhân dân lao động, nên sửa đổi 1 Điều 4 Dự thảo, bỏ cụm từ “đồng thời là đội tiên phong của” trong câu “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động…” để thành câu hoàn chỉnh là “Đảng CSVN, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Ở ý 4 Điều 5 đề nghị bỏ từ “thiểu số” trong câu “Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước”. Lý giải điều này, họa sĩ cho biết chỉ cần nêu “dân tộc” là đủ, hơn nữa ở ý 3 đã viết “các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, gìn giữ bản sắc dân tộc…” do vậy không cần thiết phải có hai từ “thiểu số” sau từ “các dân tộc”. Tương tự như vậy, ở Điều 9 ý 3 nên bỏ từ “tạo” và thay thế bằng cụm từ “đảm bảo” trong câu “Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động”. Nói như vậy là chung chung, đánh đồng giữa MTTQVN với các thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác. Nên sửa lại thành “Nhà nước đảm bảo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động”. Đối với Điều 10 “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện đại diện cho người lao động…”, đề nghị bỏ cụm từ “trên cơ sở tự nguyện” vì nói như vậy sẽ làm giảm vai trò, vị trí của tổ chức này, nên thay bằng cụm từ “theo Luật Công đoàn Việt Nam”. Ý 2 Điều 13 nên thay từ “chung” bằng cụm từ “hai bên” sau từ “quanh” viết như vậy sẽ chuẩn nghĩa hơn vì chỉ có xung quanh hai bên mới có bông lúa còn ở dưới là bánh xe răng. Cụ thể là “Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao năm cánh, xung quanh hai bên có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ: Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Họa sĩ đề nghị bổ sung thêm mục “Quốc Giỗ của dân tộc Việt Nam là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch hàng năm” và mục “Quốc hoa của nước CHXHCN Việt Nam là hoa Sen” vào thành ý 5 và ý 6 của Điều 13 Dự thảo. Đồng thời, nên bỏ Điều 14, ghép Điều này thành ý thứ 7 của Điều 13 “Thủ đô nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Hà Nội”. Đối với các vấn đề về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, ở Điều 21 “Mọi người có quyền sống” họa sĩ có ý kiến viết như vậy là chưa đầy đủ, cần bổ sung thêm để thành Điều hoàn chỉnh như “Mọi người có quyền sống, lao động và mưu cầu hạnh phúc, có quyền chết để giải thoát sự đau đớn về tinh thần hoặc thể xác”. Ở các Điều 35, 41, 42 đề nghị thay từ “công dân” bằng từ “mọi người”. Viết như vậy mới đúng vì không phải đến độ tuổi công dân mới có quyền được đảm bảo an sinh xã hội, quyền được chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các thiết bị y tế… quyền và nghĩa vụ học tập… Điều 43 ý 1 đề nghị bổ sung thêm cụm từ “phát minh sáng chế” sau từ “công nghệ” và từ “nghiên cứu”, trước từ “sáng tạo”. Viết như vậy mới đầy đủ vì nghiên cứu và sáng tạo là hai việc khác nhau của một lĩnh vực “Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát minh sáng chế, nghiên cứu và sáng tạo văn học nghệ thuật”. Điều 52 đề nghị thay cụm từ “chủ nghĩa” bằng từ “tiến bộ”, thêm cụm từ “văn hóa tiên tiến” vào sau từ khoa học để có câu hoàn chỉnh là “Người nước ngoài đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì tiến bộ xã hội, dân chủ và hòa bình hoặc vì sự nghiệp khoa học, văn hóa tiên tiến mà bị bức hại thì được Nhà nước CHXHCN Việt Nam xem xét cho cư trú”…

Góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này, nhà thơ Kim Dũng đề nghị ở Điều 64 trước khi nêu “Văn hóa là nền tảng…” cần khẳng định thêm “Văn hóa là một dòng chảy liên tục trong quá trình dựng nước và giữ nước, đó là sức mạnh tiềm tàng của dân tộc. Do đó văn hóa là nền tảng…”. Tương tự như vậy, trước khi nói “Phát triển văn học nghệ thuật đáp ứng…” cần nói rõ “Văn học nghệ thuật là đỉnh cao, là tinh hoa văn hóa ở một đất nước mà tiêu biểu là những danh nhân văn hóa như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh”. Văn hóa có nội hàm rất rộng, xét đến cùng là phẩm giá của con người, là lòng yêu nước, dám hy sinh, xả thân vì nước, vì Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 4 đã khẳng định chống tham nhũng, tham ô là chống suy thoái về văn hóa, người có văn hóa là người có nhân cách, không bị cám dỗ bởi vật chất tầm thường. Hiến pháp của một nước cần khẳng định tiếng Việt là di sản quý báu, là sức sống mãnh liệt, bất khuất của một dân tộc. Tiếng Việt phải được tôn vinh, bảo tồn; giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt trước sự hội nhập, giao tiếp ngôn ngữ du nhập trước văn hóa ngoại là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân tộc. Nói “Phát triển văn học nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn người Việt Nam…” cần nói rõ nhân cách, tâm hồn con người Việt Nam là gì? Phải chăng là lòng “thương người như thể thương thân”, “nhiễu điều phủ nhận phủ lấy giá gương” và tâm hồn con người Việt Nam là tình yêu quê hương, đất nước…Muốn phát triển văn học nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân thì cần phải đầu tư, có chính sách đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ vì họ là những người sáng tạo ra văn học, nghệ thuật thì nhân dân mới được thưởng thức. Văn học nghệ thuật cần được phát triển dưới nhiều hình thức phong phú để đáp ứng nhu cầu cho các tầng lớp nhân dân, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Như vậy,  Điều 64 ý 2 nên thay đổi vị trí chữ “tâm hồn” và “nhân cách” cho nhau để hiểu theo nghĩa thuận có tâm sáng thì mới có nhân cách đúng và thêm cụm từ “hướng đến những giá trị cao đẹp về chân, thiện, mỹ” sau cụm từ “của người Việt Nam” như vậy mới đầy đủ và toát lên được ý nghĩa nhân văn của văn học nghệ thuật. Đề nghị sửa lại là “Phát triển văn học nghệ thuật đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của nhân dân, góp phần bồi dưỡng tâm hồnnhân cách của người Việt Nam, hướng đến những giá trị cao đẹp về chân, thiện, mỹ; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng đồng bộ, hiện đại”…

Nhà báo Cao Văn Định góp ý tại Điều 64, ý 1 nên giữ nguyên cụm từ “Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền văn hóa Việt Nam…” như  Điều 30 của Hiến pháp 1992; vì nếu chỉ chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa mà không chú trọng bảo tồn thì sẽ không ngăn chặn, xử lý được tình trạng xâm hại di sản văn hóa tràn lan hiện nay. Điều 30 của Hiến pháp 1992 đã nhấn mạnh việc Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển văn hóa Việt Nam… nhưng thực tế đã có nhiều nơi vi phạm, phá dỡ, xây mới nhiều công trình văn hóa, không bảo tồn giá trị đích thực của di sản văn hóa mà Tổ tiên để lại (như xây mới Chùa Trăm gian ở Hà Nội và nhiều di sản văn hóa có giá trị khác), cho nên thiết nghĩ không nên tách rời cụm từ “bảo tồn, phát triển nền văn hóa Việt Nam”. Để nguyên như Điều 30 của Hiến pháp là hợp lý và không cần phải sửa đổi. Đối với Điều 64 Dự thảo nên bỏ câu “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển của đất nước”. Câu này nếu để trong một nghị quyết của Đảng CSVN về văn hóa thì phù hợp. Còn trong Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thì không phù hợp với văn phong của đạo luật gốc. Văn phong của Hiến pháp cần cô đúc, không cần diễn giải, giải thích. Cần giữ lại câu “Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp văn hóa”, đây là Nhà nước nhấn mạnh vai trò của mình trong sự nghiệp văn hóa, khẳng định vai trò của Nhà nước đối với việc quản lý văn hóa được thể hiện tại Điều 30 của Hiến pháp 1992. Cũng theo nhà báo Cao Văn Định, ông đề nghị thay các Điều 31, 32, 33, 34 bằng 4 nội dung (1, 2, 3, 4) của Điều 64 Dự thảo nhưng nên giữ lại tinh thần Nhà nước thống nhất quản lý sự nghiệp văn hóa; Nhà nước tạo điều kiện để công dân phát triển toàn diện, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước đầu tư phát triển văn học, nghệ thuật, phát triển công tác thông tin, báo chí, phát thanh - truyền hình, Nhà nước bảo tồn, phát triển các di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam…

Đó là những ý kiến đóng góp của các văn nghệ sĩ Phú Thọ đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 vẫn đang được triển khai tích cực trong địa bàn tỉnh và đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tất cả các cấp, ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong các tầng lớp nhân dân.

V.K.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.