NỘI DUNG CHI TIẾT
NÉT ĐẸP VĂN HÓA TRONG VIỆC TẶNG HOA
3/19/2013


§ç Qu©n

§êi sèng cña ng­êi d©n nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· bít ®i g¸nh nÆng trÜu vai cña “c¬m, ¸o, g¹o, tiÒn” nªn nhiÒu nÐt ®Ñp v¨n hãa ®­îc ph« bµy rÊt tù nhiªn. Mét trong nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n hãa “tréi” lªn hiÖn nay lµ viÖc tÆng hoa. TÆng hoa cho b¹n bÌ, ng­êi th©n nh©n kû niÖm ngµy sinh; tÆng hoa trong c¸c ngµy lÔ ®Æc biÖt: LÔ t×nh nh©n; Quèc tÕ Phô n÷…); tÆng hoa cho b¹n g¸i ®Ó bµy tá t×nh yªu; tÆng hoa cho diÔn viªn ®· biÓu diÔn thµnh c«ng tiÕt môc nghÖ thuËt. TÆng hoa lµ h×nh thøc giao tiÕp ®Çy ý nghÜa. Th«ng qua viÖc tÆng hoa, con ng­êi bµy tá t×nh yªu th­¬ng, sù kÝnh träng, mÕn mé ®èi víi ng­êi ®­îc tÆng. Mét nhµ v¨n ng­êi §øc ®· tõng viÕt, tÆng hoa cã ý nghÜa lµ nèi nhÞp cÇu gi÷a tr¸i tim víi tr¸i tim. §©y thùc sù lµ mèi quan hÖ thÈm mü trong ®êi sèng cña con ng­êi. ý nghÜa cña viÖc tÆng hoa lµ vËy, nh­ng kh«ng ph¶i ai còng cã nhËn thøc ®óng vµ xö thÕ ®óng trong c¸c t×nh huèng tÆng hoa.

VËy tÆng hoa nh­ thÕ nµo lµ cã v¨n hãa? Cã mÊy yÕu tè sau ®©y mµ ng­êi tÆng hoa cÇn l­u ý: Mét lµ, tÆng hoa ph¶i ®óng lóc (®©y chØ vÒ yÕu tè thêi gian, hoµn c¶nh lóc tÆng hoa). Hai lµ, tÆng hoa ph¶i ®óng chç (kh«ng gian, ®Þa ®iÓm n¬i tÆng hoa). Ba lµ, tÆng nh÷ng lo¹i hoa ®óng ý nghÜa cÇn bµy tá t×nh c¶m. Mçi n­íc, mçi d©n téc cã quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ ý nghÜa cña hoa vµ mµu s¾c cña hoa. NhiÒu d©n téc coi hoa hång lµ biÓu t­îng cña t×nh yªu. Hoa hång tr¾ng lµ t×nh yªu tinh khiÕt, trong s¸ng; hoa hång ®á lµ t×nh yªu th¾m thiÕt, m·nh liÖt. Ng­îc l¹i hoa phï dung thÓ hiÖn sù kh«ng bÒn v÷ng “Hoa phï dung sím në tèi tµn”. Bèn lµ, th¸i ®é xö thÕ cã v¨n hãa cña ng­êi tÆng hoa víi ®èi t­îng ®­îc tÆng hoa. VÝ dô nh­: Kh«ng nªn tÆng hoa khi ng­êi kh¸c ®ang cã chuyÖn buån (viÖc tang ch¼ng h¹n) mÆc dï lµ tÆng nh©n ngµy sinh cña ng­êi ®ã. HoÆc nh­ tÆng hoa bµy tá t×nh yªu cña chµng trai víi c« g¸i nh­ng l¹i diÔn ra t¹i c«ng së trong lóc mäi ng­êi ®ang lµm viÖc nghiªm tóc còng lµ kh«ng nªn. §Ó thÓ hiÖn t×nh yªu, b¹n trai kh«ng thÓ tÆng b¹n g¸i hoa phï dung mµ ph¶i lµ hoa hång. SÏ trë nªn thiÕu v¨n hãa nÕu ng­êi tÆng hoa cã nÐt mÆt hê h÷ng hoÆc ®­a hoa b»ng mét tay víi ng­êi cÇn kÝnh träng…

Mét biÓu hiÖn th­êng thÊy cña viÖc tÆng hoa n¬i ®«ng ng­êi trong thêi gian qua ®· trë thµnh mét nÐp ®Ñp v¨n hãa ®ã lµ tÆng hoa cho diÔn viªn trong c¸c cuéc biÓu diÔn nghÖ thuËt. Tuy nhiªn, trong nhiÒu cuéc héi diÔn nghÖ thuËt quÇn chóng hay liªn hoan v¨n nghÖ, thËm chÝ trong nhiÒu cuéc biÓu diÔn nghÖ thuËt lín cã truyÒn h×nh trùc tiÕp cña Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, nhiÒu tr­êng hîp kh¸n gi¶ lªn tÆng hoa ®· trë nªn thiÕu v¨n hãa, g©y øc chÕ cho diÔn viªn vµ sè ®«ng kh¸n gi¶ ®ang theo dâi. BiÓu hiÖn phæ biÕn lµ tÆng hoa kh«ng ®óng lóc vµ th¸i ®é, cö chØ cña ng­êi tÆng hoa ch­a lÞch sù. Thay v× tÆng hoa khi diÔn viªn kÕt thóc tiÕt môc hay chÝ Ýt còng lµ thêi gian nghØ chuyÓn ®o¹n th× nhiÒu kh¸n gi¶ l¹i tÆng hoa khi diÔn viªn ®ang biÓu diÔn. ThÓ hiÖn c¸i hay cña mét t¸c phÈm nghÖ thuËt kh«ng chØ ®¬n thuÇn ë giäng h¸t mµ cßn ë sù biÓu diÔn cña ®éng t¸c, s¾c th¸i thÓ hiÖn cña diÔn viªn. Nh­ng ë ®©y, ng­êi tÆng hoa ®· t­íc ®i phÇn thÓ hiÖn ®ã cña diÔn viªn, g©y h¹n chÕ tíi chÊt l­îng biÓu diÔn. ThËm chÝ nhiÒu khi, diÔn viªn ch­a kÞp ng©n hÕt c©u kÕt cña bµi h¸t th× ®· bÞ Ên hoa vµo tay, tiÕng ng©n bÞ t¾c nghÑn côt lñn g©y khã chÞu cho ng­êi xem. Ng­êi h¸t cø h¸t, ng­êi ®­a hoa cø ®­a hoa, thiÕu nh÷ng nô c­êi, c¸i b¾t tay hay mét cö chØ th©n thiÖn cÇn cã. NhiÒu khi diÔn viªn mét tay biÓu diÔn, mét tay nhËn hoa, cÇm kh«ng hÕt hoa r¬i xuèng ®Êt, ng­êi sau lªn tÆng tiÕp, ch©n dÉm n¸t nh÷ng bã hoa d­íi ®Êt. Th­¬ng v« cïng nh÷ng b«ng hoa ®Ñp bÞ r¬i vµo t×nh thÕ kh«ng ®Ñp do øng xö cña con ng­êi.

Vµ còng trong thêi gian dµi, ë c¸c héi nghÞ, ng­êi ta vÉn tÆng hoa, tÆng trµn lan. §iÒu ®ã khiÕn cho hoa bÞ l¹m dông. ChÝnh v× vËy, võa qua, ®· cã quy ®Þnh cho viÖc tÆng hoa ®Ó tr¸nh ph« tr­¬ng h×nh thøc l·ng phÝ.

ViÖc tÆng hoa thÕ nµo cho cã v¨n hãa thùc ra kh«ng khã nÕu con ng­êi thùc sù coi hoa lµ biÓu t­îng cña c¸i ®Ñp vµ trong mèi quan hÖ øng xö cã th¸i ®é tr©n träng víi ng­êi ®­îc tÆng hoa còng nh­ b¶n th©n nh÷ng b«ng hoa.

§.Q


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.