NỘI DUNG CHI TIẾT
XÂY DỰNG VƯỜN CÁC LOÀI CÂY RỪNG CÓ TÊN TRONG SÁCH ĐỎ VIỆT NAM
3/19/2013

            NguyÔn ThÞ Oanh

HiÖn nay, c¸c loµi ®éng vËt, thùc vËt quý hiÕm trong n­íc vµ trªn thÕ giíi ®ang dÇn mÊt ®i v× sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña con ng­êi. MÆc dï c¸c quèc gia, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m cè g¾ng b¶o tån, duy tr× c¸c loµi ®éng, thùc vËt quý hiÕm, cã nguy c¬ bÞ tuyÖt chñng th«ng qua hÖ thèng c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn, c¸c v­ên quèc gia, c¸c v­ên thùc vËt, v­ên s­u tËp vµ b¶o tån nguån gen ®éng, thùc vËt, nh­ng sè l­îng c¸c loµi ®éng, thùc vËt bÞ mÊt ®i trªn thÕ giíi ngµy cµng t¨ng. ChÝnh v× thÕ viÖc x©y dùng c¸c ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn h¹n chÕ sù diÖt chñng cña c¸c loµi ®éng, thùc vËt lµ rÊt cÇn thiÕt. Dù ¸n “X©y dùng v­ên c¸c loµi c©y rõng tØnh Phó Thä cã trong s¸ch ®á ViÖt Nam” do Chi côc L©m nghiÖp Phó Thä lµ c¬ quan chñ tr× ®­îc UBND tØnh phª duyÖt ®· thÓ hiÖn ®­îc tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò. Dù ¸n ®­îc triÓn khai trong thêi gian 76 th¸ng (tõ th¸ng 4/2004 ®Õn th¸ng 8/2011) ®· ®­îc Së Khoa häc vµ C«ng nghÖ Phó Thä nghiÖm thu.

C©y rõng cã trong s¸ch ®á bao gåm c¸c loµi nguy cÊp cã thÓ sÏ bÞ mÊt, loµi sÏ nguy cÊp, loµi hiÕm, loµi ®ang bÞ ®e däa, loµi cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Theo s¸ch ®á ViÖt Nam, n¨m 2007  cã 464 loµi thùc vËt cã tªn trong s¸ch ®á, trong ®ã 45 loµi thùc vËt rÊt nguy cÊp vµ 196 loµi thùc vËt ®ang nguy cÊp. Nh÷ng loµi c©y nµy tån t¹i chñ yÕu ë 3 khu vùc lµ V­ên Quèc gia Xu©n S¬n, Khu rõng Quèc gia §Òn Hïng vµ v­ên s­u tËp thùc vËt cña Trung t©m nghiªn cøu thùc nghiÖm l©m sinh CÇu Hai. Dù ¸n ®­îc triÓn khai trªn khu ®Êt réng 3,7 ha thuéc khu rõng Quèc gia §Òn Hïng (khu ®åi D·y thuéc x· Phï Ninh, huyÖn Phï Ninh, tØnh Phó Thä), ngoµi môc tiªu b¶o tån nguån gen c¸c loµi c©y rõng Phó Thä cã trong s¸ch ®á ViÖt Nam th× ®ã cßn lµ khu sinh c¶nh ®Ó d·n mËt ®é kh¸ch tham quan §Òn Hïng, ®ång thêi gãp phÇn tuyªn truyÒn, gi¸o dôc tr¸ch nhiÖm cho mçi c«ng d©n trong viÖc b¶o tån nh÷ng loµi c©y cã trong s¸ch ®á ViÖt Nam. Néi dung chÝnh cña dù ¸n lµ ®iÒu tra, phóc tra, s­u tËp c¸c loµi c©y rõng tØnh Phó Thä cã trong s¸ch ®á ViÖt Nam; kh¶o s¸t, lùa chän quy m«, ®Þa ®iÓm x©y dùng v­ên thùc vËt tõ ®ã s­u tËp, di thùc, nh©n gièng c¸c loµi c©y trång chÝnh vµ c©y phï trî phï hîp ®Æc ®iÓm sinh th¸i tõng loµi c©y vµ x©y dùng b¶n th¶o h­íng dÉn kü thuËt trång ch¨m sãc, nh©n gièng mét sè loµi c©y. Ngay sau khi dù ¸n ®­îc phª duyÖt, c¬ quan chñ tr× ®· phèi hîp víi Ban Qu¶n lý dù ¸n §Çu t­ x©y dùng Rõng Quèc gia §Òn Hïng tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n. Mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt cña dù ¸n lµ kh©u gi¶i phãng mÆt b»ng, ®©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¶n trë lín nhÊt dÉn ®Õn thµnh c«ng cña dù ¸n. Do kh«ng cã mÆt b»ng nªn dù ¸n ®· kh«ng hoµn thµnh môc tiªu trång 7 ha theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt ban ®Çu ®· ®­îc UBND tØnh cho phÐp dõng thùc hiÖn dù ¸n vµ gi¶m quy m« dù ¸n xuèng cßn 3,7 ha. §· tæ chøc ®iÒu tra, phóc tra t¹i 3 ®Þa ®iÓm ®Æc tr­ng vÒ vÞ trÝ ®Þa lý còng nh­ sè l­îng loµi c©y rõng trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä gåm V­ên Quèc gia Xu©n S¬n, CÇu Hai vµ §Òn Hïng. §· lùa chän ®­îc 138 loµi c©y dù kiÕn s­u tËp vÒ trång t¹i v­ên c©y s¸ch ®á trong ®ã cã 36 loµi c©y cã tªn trong s¸ch ®á, lËp ®­îc danh môc m« t¶ ®Æc ®iÓm sinh th¸i cña 103 loµi c©y rõng ®Æc tr­ng cña tØnh Phó Thä. ThiÕt kÕ, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phô trî gåm: HÖ thèng ®­êng ®iÖn h¹ thÕ cã tæng chiÒu dµi 831m dÉn ®iÖn phôc vô t­íi c©y; x©y dùng hÖ thèng bÓ chøa n­íc 60m3 vµ hÖ thèng ®­êng èng dÉn n­íc t­íi c©y cã chiÒu dµi 1.863m; x©y dùng ®­îc 02 giÕng n­íc ®ñ cung cÊp n­íc t­íi cho c©y; x©y dùng ®­îc 800m hµng rµo d©y thÐp gai b¶o vÖ quanh v­ên. Do ®©y lµ c¸c loµi c©y b¶n ®Þa kh«ng ®­îc g©y trång phæ biÕn nªn c«ng t¸c s­u tËp c©y gièng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tuy nhiªn, dù ¸n ®· tæ chøc, s­u tËp vµ trång ®­îc 6.039 c©y víi tæng sè 129 loµi c©y rõng, trong ®ã cã 33 loµi c©y cã tªn trong s¸ch ®á. Sè c©y trång t¹i V­ên lµ 4.201 c©y trong ®ã 25 loµi c©y cã tªn trong s¸ch ®á víi tæng sè diÖn tÝch v­ên 3,7 ha; sè c©y trång bæ sung t¹i nói Hïng lµ 1.838 c©y trong ®ã cã 8 loµi c©y cã tªn trong s¸ch ®á. Tæng sè c©y trång trong s¸ch ®á ®­îc trång ë c¶ hai n¬i lµ 1.591 c©y. HiÖn t¹i c¬ b¶n c¸c lo¹i c©y trång ®ang sinh tr­ëng tèt, riªng c¸c loµi c©y ë v­ên c©y s¸ch ®á theo ®¸nh gi¸ ban ®Çu th× diÖn tÝch 3 ha t¹i ®åi D·y trång n¨m 2005, 2006 ®· ®­îc coi lµ thµnh rõng. KÕt qu¶ s­u tËp vµ trång c¸c loµi c©y cña dù ¸n ®· bæ sung thªm cho Khu rõng Quèc gia §Òn Hïng 10 loµi c©y cã tªn trong s¸ch ®á (theo sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2005), gåm: Mun, Géi xanh, Cä khÑt, Nang trøng, Tr­êng mËt, Trai lý, Th«ng tre l¸ dµi, T¸u n­íc, Kh¸o xanh, Giæi nhung. Dù ¸n còng ®· x©y dùng ®­îc bé tµi liÖu h­íng dÉn kü thuËt chung cho trång mét sè loµi c©y b¶n ®Þa phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ khu vùc §Òn Hïng vµ cã b¶n danh môc 129 loµi c©y rõng (gåm tªn khoa häc, tªn ViÖt Nam, nguån gèc xuÊt xø) ®­îc s­u tËp vÒ trång vµ b¶n m« t¶ ®Æc ®iÓm sinh th¸i, gi¸ trÞ kinh tÕ cña 103 loµi c©y.

Dù ¸n ®­îc giao cho Khu Di tÝch lÞch sö §Òn Hïng tiÕp nhËn, tr«ng coi vµ b¶o vÖ V­ên. Dù ¸n ®· ®­îc Héi ®ång Khoa häc ®¸nh gi¸ cao vµ xÕp lo¹i kh¸.

N.T.O

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.