NỘI DUNG CHI TIẾT
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI SẢN VĂN HÓA TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ
4/17/2013

                                                                                                              Hà Kế San

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Ngày 23-11-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65 về bảo tồn cổ tích Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2011). Thực hiện Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 23 tháng 11 hàng năm là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng khẳng định vị trí và vai trò to lớn của di sản văn hoá dân tộc trong sự nghiệp phát huy truyền thống và tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm của các thế hệ đối với sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam chính là hoạt động nhằm động viên, cổ vũ các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; “Ăn quả nhớ người trồng cây” hướng về nguồn cội, tôn vinh truyền thống văn hóa của các thế hệ cha ông đi trước trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phú Thọ là vùng đất cổ - đất phát tích của dân tộc Việt Nam hiện còn bảo tồn nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước từ thời đại các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh. Trong tâm thức của người Việt, Phú Thọ là miền đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô giá chứng minh cho sự hình thành quốc gia, gắn với sự phát triển của dân tộc. Nơi khởi nguồn của truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, mà Đền Hùng và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là biểu tượng rõ nét nhất của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, của đạo lý truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy thực hiện công tác sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn di sản văn hóa quý báu trên quê hương đất Tổ Phú Thọ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết nhằm bảo tồn và phát huy giá trị tình thần vô cùng quý giá của tỉnh Phú Thọ trong đời sống của toàn thể cộng đồng, từ đó nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của cha ông để lại trên địa bàn tỉnh.

Để đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trên địa bản tỉnh thì đội ngũ những người làm công tác sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa, những người có tâm huyết có nhiều đóng góp trong công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cần lập căn cứ khoa học cho các hoạt động quản lý di sản văn hóa trên địa bản tỉnh đạt hiệu quả; đồng thời giúp cho nhân dân các địa phương của Phú Thọ thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của địa phương để góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thiết thực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tỉnh Phú Thọ có  nhiều dân tộc cùng sinh sống với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng đa dạng và phong phú. Đó là các di sản vật thể như di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, tín ngưỡng tôn giáo, các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến và di tích lưu niệm danh nhân... trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có tất cả 291 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng, trong đó có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt (Khu Di tích lịch sử Đền Hùng), 73 di tích cấp quốc gia, còn lại 217 di tích cấp tỉnh. Đó là các di sản văn hóa phi vật thể như ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán đã trở thành thuần phong mỹ tục, giá trị thẩm mỹ thông qua các lễ hội truyền thống, văn nghệ dân gian, văn hóa ẩm thực, tri thức dân gian… của các dân tộc. Trong những năm qua, xu thế của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa ngày càng phát triển với hình thức xã hội hóa cả về chiều sâu và diện rộng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã, đang và tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và đầu tư cho các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di sản cùng với sự quan tâm, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Mặc dù vậy, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa của Phú Thọ chưa xứng với tiềm năng với nhiều giá trị văn hóa dân gian đặc sắc. Do đó chưa tạo ra được các điểm nhấn về hoạt động bảo tồn và phát huy di sản để khai thác các giá trị di sản văn hóa độc đáo.

Trong các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên quê hương Đất Tổ, thì “Hát Xoan Phú Thọ” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là kết quả của quá trình bảo tồn, lưu giữ và phát huy di sản văn hóa của tỉnh Phú Thọ, đồng thời khẳng định ý thức giữ gìn truyền thống và tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân bảo vệ để trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã khẳng định: “Văn hóa vừa là mục tiêu, là động lực cho phát triển kinh tế, xã hội…”. Trong đó, di sản văn hóa chính là nguồn tài nguyên quý giá cho sự phát triển văn hóa. Vì vậy, nhiệm vụ trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác quản lý di sản văn hóa theo đường lối của Đảng để vừa bảo tồn được văn hóa truyền thống, vừa khai thác giá trị phục vụ sự phát triển bền vững lâu dài của các mục tiêu chung về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đòi hỏi phải có sự phối hợp, chung sức không chỉ của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý mà còn cần sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân trên quê hương đất Tổ vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”.

                                                    H.K.S


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.