NỘI DUNG CHI TIẾT
Cách mạng tháng Tám: Bài học vẫn còn nguyên giá trị
8/17/2013

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời mới được 15 năm đã lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Tám thắng lợi, lật đổ ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến, thành lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa người dân lao động lên làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam sau này.

 
Cụ Vương Văn Mậu 97 tuổi - Đội viên đội du kích Âu Cơ kể về những chiến công đánh giặc giữ làng năm xưa ở chiến khu Vần (xã Hiền Lương - Hạ Hòa) cho các cháu học sinh trong xã.  

Đối với tỉnh Phú Thọ, Đảng bộ tỉnh mới được thành lập trong thời gian 5 năm (1940 - 1945), nhưng đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào điều kiện thực tiễn địa phương, nên đã nhanh chóng lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh chớp thời cơ, giành thắng lợi trong cách mạng tháng Tám, thành lập chính quyền cách mạng trong phạm vi toàn tỉnh, giải phóng ách áp bức bóc lột của chế độ thực dân phong kiến cho nhân dân lao động. Những bài học về lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa sâu sắc đối với chúng ta hôm nay và mai sau.
Thứ nhất, có một đội ngũ cán bộ, đội ngũ đảng viên vững vàng, kiên định, có phẩm chất và năng lực tiếp thu và vận dụng thực hành sáng tạo đường lối chủ trương của Trung ương Đảng vào thực tế địa phương thì dù ít, cơ sở Đảng hẹp, vẫn tạo nên sức mạnh, đưa cách mạng đến thắng lợi.
Vào thời kỳ đó, Đảng bộ Phú Thọ vừa mới ra đời, chưa có kinh nghiệm hoạt động, đã phải bắt tay vào tổ chức lực lượng và lãnh đạo quần chúng đấu tranh vô cùng gian khổ, ác liệt dưới gót sắt của hai kẻ thù Pháp - Nhật. Tuy phải trải qua những bước thăng trầm, có lúc đảng viên còn quá ít, Ban cán sự Đảng (Tỉnh ủy) bị địch khủng bố, cán bộ bị bắt, tù đày, phong trào sa sút, nhưng vốn một lòng, kiên trung với Đảng, các đảng viên vẫn luôn bám sát cơ sở, lăn lộn với phong trào, tìm mọi cách khôi phục lại Đảng bộ và cơ sở. Vì vậy, phong trào cách mạng trong tỉnh lại nhanh chóng hòa nhập với phong trào chung cả nước, nhất là trong thời kỳ cao trào tiền khởi nghĩa. Từ đó Đảng bộ nhanh chóng tiếp thu và vận dụng thực hiện sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là chỉ thị về xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, kết hợp các hình thức đấu tranh, tiến lên khởi nghĩa từng phần và tổng khởi nghĩa. Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc, căn cứ kháng chiến... hạt nhân của các tổ chức này đều là các đảng viên và cán bộ của Đảng.
Thứ hai, chú trọng vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với lực lượng vũ trang, bán vũ trang trong tỉnh để xây dựng lực lượng mạnh cả về số lượng và chất lượng chính trị là nhân tố quan trọng đảm bảo khởi nghĩa thắng lợi.
Trong các cuộc cách mạng, nói chung lực lượng vũ trang luôn đóng vai trò quyết định trong việc giành chính quyền. Với đặc điểm của tình hình nước ta trước cách mạng tháng Tám 1945, Đảng ta vừa xây dựng lực lượng chính trị, vừa xây dựng lực lượng vũ trang và kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang để giành chính quyền.
Ở tỉnh Phú Thọ thời kỳ tiền khởi nghĩa, lực lượng chính trị được tập hợp trong Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc. Để có lực lượng vũ trang gây áp lực với kẻ thù, Đảng bộ tỉnh đã xây dựng các đơn vị vũ trang bao gồm lực lượng du kích ở chiến khu Vần - Hiền Lương và 2 căn cứ Phục Cổ (Yên Lập), Vạn Thắng (Cẩm Khê) và thành lập thêm các đồn tự vệ chiến đấu, đội danh dự trừ gian với hàng nghìn đội viên ở các huyện, thị trong toàn tỉnh. Lực lượng vũ trang ở các địa phương được tổ chức chặt chẽ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh. Vì vậy, mặc dù lực lượng vũ trang của tỉnh tuy còn non trẻ, nhưng đã uy hiếp tinh thần của giặc Nhật và bè lũ tay sai. Lực lượng vũ trang của tỉnh đã phối hợp với các đơn vị bộ đội giải phóng quân hoạt động tại địa phương làm nòng cốt cho phong trào quần chúng khởi nghĩa ở các huyện, thị và tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong phạm vi toàn tỉnh.
Thứ ba, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi trong Mặt trận Việt Minh nhằm mục tiêu khởi nghĩa giành chính quyền là bài học quí về công tác mặt trận của Đảng bộ thời kỳ cách mạng tháng Tám.
Thực hiện nghị quyết Trung ương lần thứ tám về chủ trương lập Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc, ngay từ cuối năm 1941 Đảng bộ Phú Thọ đã lãnh đạo các cơ sở chuyển Mặt trận phản đế thành Mặt trận Việt Minh. Tuy phải trải qua nhiều cơn sóng gió, nhưng Việt Minh vẫn duy trì và phát triển ngày càng rộng rãi, nhất là thời kỳ cao trào tiền khởi nghĩa. Các đường lối, chủ trương của Đảng thông qua Mặt trận Việt Minh đã đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thời kỳ cao trào, Việt Minh phát triển lên hàng ngàn hội viên ở khắp các địa bàn trong tỉnh, từ nông thôn đồng bằng, đồng bào dân tộc ít người miền núi, đến các thị trấn, thị xã. Ngoài lực lượng cơ bản là nông dân, công nhân, tiểu tư sản, học sinh, dân nghèo thành thị, Việt Minh còn thu hút các nhân sĩ trí thức, viên chức chính quyền cũ, một số địa chủ có tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước.
Bên cạnh việc xây dựng các cơ sở ở nông thôn, Đảng bộ còn chú trọng gây cơ sở phát triển phong trào Việt Minh ở thị xã, vì thế đã giúp cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi mau lẹ ở các huyện và thị xã trong cách mạng tháng Tám.
Có thể nói, thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 trên phạm vi cả nước nói chung và ở Phú Thọ nói riêng gắn liền với phong trào của Mặt trận Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó cho chúng ta thấy, vấn đề xây dựng Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nhân tố quan trọng trong các thời kỳ cách mạng để đưa tới sự nghiệp thành công.
Hiện nay hoàn cảnh lịch sử đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, những bài học kinh nghiệm từ quá khứ vẫn luôn có giá trị, để giúp chúng ta trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ phát huy truyền thống và những bài học của cách mạng tháng Tám để xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

                                                          Baophutho.vn


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.