NỘI DUNG CHI TIẾT
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG
12/9/2013

 

 B¶o tån vµ ph¸t huy di s¶n v¨n hãa tÝn ng­ìng thê cóng Hïng V­¬ng

Håi 18 giê 09 phót ngµy 6-12- 2012 (giê Hµ Néi), t¹i Pa-ri, Tæ chøc V¨n ho¸ gi¸o dôc cña Liªn hiÖp quèc ®· c«ng nhËn "TÝn ng­ìng thê cóng Hïng V­¬ng (TNTCHV) ë Phó Thä" lµ Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ®¹i diÖn cña nh©n lo¹i. Mét n¨m sau quyÕt ®Þnh vinh danh cña UNESCO, Phó Thä ®· lµm nh÷ng g× ®Ó b¶o tån vµ ph¸t huy di s¶n v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i?

ë ViÖt Nam, trong c¸c tÝn ng­ìng d©n gian, TNTCHV cã mét vÞ thÕ ®Æc biÖt vµ cã søc sèng bÒn bØ trong ®êi sèng v¨n hãa cña céng ®ång d©n téc. §ã lµ di s¶n cã gi¸ trÞ næi bËt mang tÝnh toµn cÇu, khÝch lÖ ý thøc chung cña mäi d©n téc trong sù thÓ hiÖn lßng t«n kÝnh ®èi víi tæ tiªn.

Thê cóng Hïng V­¬ng lµ biÓu hiÖn t×nh c¶m, sù biÕt ¬n vµ sù tri ©n c«ng ®øc c¸c Vua Hïng cã c«ng khai quèc, sinh d©n. Th«ng qua nghi lÔ thê cóng nh»m x¸c lËp mèi liªn hÖ dßng téc gi÷a c¸c Vua Hïng víi mäi thÕ hÖ trong céng ®ång ng­êi ViÖt tõ qu¸ khø, hiÖn t¹i ®Õn ®­¬ng ®¹i vµ mai sau. Mèi liªn hÖ Êy lµ sîi d©y liªn kÕt tinh thÇn gi÷a thêi ®¹i Hïng V­¬ng vµ thêi ®¹i Hå ChÝ Minh, ph¶n ¸nh quan niÖm sèng cña ng­êi ViÖt Nam: Träng t×nh nghÜa, thñy chung, sù biÕt ¬n, t×nh yªu th­¬ng, ®ïm bäc lÉn nhau.

XÐt vÒ b¶n chÊt, TNTCHV kh«ng ph¶i mét t«n gi¸o mµ chÝnh lµ biÓu tr­ng cña lßng thµnh kÝnh, sù biÕt ¬n- tri ©n c«ng ®øc c¸c Vua Hïng lµ nh÷ng ng­êi cã c«ng dùng n­íc. HiÖn t¹i theo kiÓm kª cña Së VH,TT&DL, trªn ®Þa bµn tØnh cã 326 di tÝch thê Hïng V­¬ng vµ c¸c nh©n vËt liªn quan ®Õn thêi ®¹i Hïng V­¬ng tr¶i réng kh¾p c¸c ®Þa ph­¬ng trªn ®Þa bµn toµn tØnh. Cã thÓ nãi, TNTCHV ®­îc phñ réng víi mËt ®é dµy ®Æc ë tÊt c¶ c¸c lµng x·, song §Òn Hïng lµ trung t©m thùc hµnh TNTCHV lín nhÊt vµ l©u ®êi nhÊt trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö cña d©n téc ViÖt Nam.

TNTCHV lµ sù s¸ng t¹o v¨n hãa ®éc ®¸o cña d©n téc ViÖt Nam. C¨n b¶n triÕt lý hay nãi chÝnh x¸c h¬n lµ sù minh triÕt ViÖt trong TNTCHV lµ quan niÖm “V¹n vËt h÷u linh – v¹n vËt h÷u h×nh” vµ “C©y cã céi, n­íc cã nguån”; “Con ng­êi cã tæ t«ng, nßi gièng”. TNTCHV thùc sù lµ tÝn ng­ìng b¶n ®Þa; tôc thê thuÇn ViÖt, ®èi t­îng ®­îc t«n thê lµ Th¸nh Tæ Hïng V­¬ng - «ng Tæ kh«ng ph¶i cña riªng mét dßng hä, mét lµng, mét vïng mµ lµ cña d©n, cña n­íc.

ý nghÜa ®Æc tr­ng cña TNTCHV ë Phó Thä lµ ý thøc nhí vÒ céi nguån d©n téc “¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y”; “Uèng n­íc nhí nguån”; sù kÕt nèi céng ®ång h×nh thµnh nªn tÝnh ®¹i diÖn céng ®ång s©u s¾c. TNTCHV cã kh«ng gian v¨n hãa réng r·i, tr¶i dµi kh¾p c¶ n­íc, tõ B¾c vµo Nam; gÇn nh­ ë kh¾p c¸c tØnh thµnh, n¬i nµo cã ng­êi ViÖt sinh sèng n¬i ®ã cã thê cóng Hïng V­¬ng g¾n víi thê cóng tæ tiªn trong gia ®×nh, dßng hä, lµng x·. Do TNTCHV cã kh«ng gian v¨n hãa réng lín, kh«ng cã biªn giíi; kh«ng chØ ë trong n­íc mµ cßn ë c¶ n­íc ngoµi, n¬i cã céng ®ång ng­êi ViÖt sinh sèng. §iÒu ®ã ®· t¹o nªn triÕt lý nh©n v¨n s©u s¾c, ®éng lùc tinh thÇn cña d©n téc ViÖt Nam, h×nh thµnh nªn nÐt ®Æc s¾c cña v¨n hãa nh©n lo¹i. Kh«ng gian v¨n hãa TNTCHV mµ trung t©m lín nhÊt lµ §Òn Hïng, n¬i thùc hµnh TNTCHV l©u ®êi nhÊt, quy m« nhÊt  trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö d©n téc ViÖt Nam. Theo dßng ch¶y cña thêi gian vµ ký øc, tr¶i qua bao biÕn cè, th¨ng trÇm, di s¶n vÉn tr­êng tån vµ ph¸t triÓn. Di s¶n v¨n hãa Êy ®· vµ ®ang táa s¸ng, lan réng kh«ng chØ ë ViÖt Nam mµ cßn næi bËt, tiªu biÓu toµn nh©n lo¹i, ®¹i diÖn toµn cÇu.

§Ó b¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ Di s¶n TNTCHV; tØnh ®· tËp trung, phèi hîp chÆt chÏ víi Bé VHTTDL  x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ, chi tiÕt ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt vµ cam kÕt víi UNESCO vÒ b¶o tån Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ theo C«ng ­íc 2003. Mét viÖc cÇn khÈn tr­¬ng tiÕn hµnh lµ ®Ò nghÞ Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch chØ ®¹o tæng kiÓm kª di s¶n v¨n ho¸ trong c¶ n­íc vµ ë c¸c quèc gia kh¸c, n¬i cã céng ®ång ng­êi ViÖt Nam sinh sèng. Th«ng qua kiÓm kª ®Ó n¾m ®­îc tæng thÓ vµ thùc tr¹ng kh«ng gian TNTCHV, tõ ®ã cã biÖn ph¸p b¶o tån, kh«i phôc vµ ph¸t huy. MÆt kh¸c Bé VHTT&DL sím ban hµnh v¨n b¶n bæ sung néi dung h­íng dÉn tæ chøc Giç Tæ Hïng V­¬ng t¹i c¸c di tÝch thê cóng Vua Hïng vµ c¸c nh©n vËt liªn quan ®Õn thêi ®¹i Hïng V­¬ng trong c¶ n­íc ®Ó thùc hµnh thèng nhÊt.

TØnh vµ Bé  VHTT&DL tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ di s¶n trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh»m n©ng cao nhËn thøc cho céng ®ång, g¾n TNTCHV víi sù cè kÕt céng ®ång; lµ ®iÓm tùa tinh thÇn vµ lµ søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. Trªn ®Þa bµn tØnh cã 2 di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ cña nh©n lo¹i th× viÖc g¾n kÕt Di s¶n v¨n ho¸ h¸t Xoan Phó Thä víi TNTCHV ®Ó kh«i phôc sù nguyªn gèc b¶n s¾c v¨n hãa cña h¸t Xoan ra ®êi ®Ó h¸t thê c¸c Vua Hïng; g¾n Di s¶n víi c¸c tour, tuyÕn du lÞch tr¶i nghiÖm v¨n ho¸ t©m linh vïng §Êt Tæ Hïng V­¬ng vµ c¸c Di tÝch lÞch sö thê Vua Hïng vµ c¸c nh©n vËt thêi Hïng trong c¶ n­íc lµ hÕt søc cÇn thiÕt.

Trong nh÷ng n¨m qua, nhÊt lµ n¨m 2013, Khu di tÝch lÞch sö §Òn Hïng vµ nhiÒu di tÝch TNTCHV trong tØnh tiÕp tôc ®­îc t¨ng c­êng ®Çu t­ b¶o tån, tu bæ. Mét sè néi dung vÒ thùc hµnh tÝn ng­ìng còng ®· ®­îc nghiªn cøu theo h­íng kh«i phôc c¸c gi¸ trÞ nguyªn b¶n. §Ó b¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ ®Ò nghÞ ChÝnh phñ ®Æc biÖt quan t©m ®Ó tõ ®ã cã gi¶i ph¸p t¨ng c­êng nguån lùc ®Çu t­ tu bæ, t«n t¹o, x©y dùng bæ sung thiÕt chÕ v¨n ho¸ t¹i Di tÝch lÞch sö §Òn Hïng nh»m phôc vô tèt h¬n viÖc thùc hµnh TNTCHV t¹i trung t©m tÝn ng­ìng cã lÞch sö l©u ®êi nhÊt, quy m« nhÊt trong tiÕn tr×nh cña lÞch sö d©n téc ViÖt Nam. §ång thêi, c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc cÇn t¨ng c­êng bè trÝ nguån lùc ®Ó ®Çu t­, tu bæ t«n t¹o kh«i phôc l¹i c¸c di tÝch thê Hïng V­¬ng vµ c¸c nh©n vËt liªn quan thêi Hïng V­¬ng, tõ vî, con, t­íng lÜnh cïng thêi lµ ng­êi cã c«ng gióp Vua Hïng dùng n­íc vµ gi÷ n­íc;  tiÕp tôc thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh “Tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc ” gi¸o dôc di s¶n trong c¸c tr­êng häc, ®Æc biÖt lµ cho thÕ hÖ trÎ.

V¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi, võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. TNTCHV lu«n lµ sîi d©y bÒn chÆt kÕt nèi céng ®ång d©n téc. ChÝnh sù kÕt nèi ®ã ®· h×nh thµnh nªn søc m¹nh v« ®Þch ®­a d©n téc ta v­ît qua mäi gian nan, th¸ch thøc trong tiÕn tr×nh lÞch sö dùng n­íc vµ gi÷ n­íc.

VËt chÊt cã thÓ sÏ mÊt ®i khi d¹ng h×nh biÕn ®æi, song niÒm tin thiªng liªng cña d©n téc vµo TNTCHV sÏ kh«ng bao g×ê thay ®æi. Thê Quèc Tæ thiªng liªng mét niÒm tin. V¨n ho¸ Hïng V­¬ng m·i to¶ s¸ng trong lßng d©n téc.

                                                                       Nguån: Baophutho.vn

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.