NỘI DUNG CHI TIẾT
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÚ THỌ TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH LÀ NGUỒN LỰC TINH THẦN ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN
1/29/2014

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÚ THỌ TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH LÀ NGUỒN LỰC TINH THẦN ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN

                                                                                    ĐỖ QUỐC LONG

                                                               Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ

    Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng và Hồ Chủ tịch đã quan tâm tới văn học nghệ thuật và đội ngũ các nhà sáng tác văn, thơ, kịch, nhạc, hội hoạ... Người khẳng định: “Văn hoá, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Là nhà báo, nhà thơ vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu lộ sự đồng cảm: “Văn nghệ sĩ luôn luôn có nhu cầu và làm việc hết mình như con tằm nhả tơ để sáng tạo ra tác phẩm mới”. Người mong muốn, tác phẩm văn học nghệ thuật không tô hồng, song cũng không được bôi đen, mà phải dung dị, chân thật, hướng tới cái “chân, thiện, mỹ”, phục vụ lợi ích của nhân dân, mang lại cho nhân dân niềm tin, sự lạc quan, yêu đời.

Thực hiện lời dạy của Bác, cùng với văn nghệ sỹ cả nước, văn nghệ sỹ đất Tổ đã có nhiều nỗ lực đưa sự nghiệp VHNT phát triển ngày càng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng với sự phát triển của đất nước và của tỉnh, được Đảng và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Nhìn lại một năm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Văn học, nghệ thuật Phú Thọ tiếp tục có những bước tiến vững chắc. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban chấp hành Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã tập hợp được sức mạnh đoàn kết của đông đảo hội viên. Các Chi hội và Hội cấp huyện nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi có tác động tích cực đến hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới trong sáng tác của đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh nhà. Các hoạt động nổi bật đó là: Tổ chức tưng bừng Ngày Thơ lần thứ XI; triển lãm ảnh nghệ thuật của các nghệ sỹ Phú Thọ và tranh của các họa sỹ Phú Thọ và Hàn Quốc; tổ chức các Trại sáng tác ở các nhà sáng tác của Bộ Văn hóa và ở tỉnh, các cuộc hội thảo chuyên đề, các lớp tập huấn nâng cao chất lượng cho hội viên, tham gia tích cực các hoạt động VHNT khu vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Phú Thọ  nói chung và VHNT nói riêng, được Trung ương và các tỉnh bạn ghi nhận. Hội đã làm tốt việc tập hợp các tác phẩm VHNT có chất lượng để hỗ trợ đầu tư, đầu tư chiều sâu và tham dự xét giải thưởng hàng năm theo đúng quy chế. Tổng số có 34 tác phẩm được nhận đầu tư, trong đó có 8 tác phẩm đầu tư chiều sâu, có 33 tác phẩm được nhận giải thưởng hàng năm. Trong năm đã có 22 đầu sách được xuất bản. Các tác phẩm cơ bản đã đi theo nguồn mạch chủ đạo là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, phản ánh chân thật cuộc sống và lao động sáng tạo trong xây dựng con người mới, cuộc sống mới, xây dựng nông thôn mới. Qua xét giải thưởng năm 2013, có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao về phong cách sáng tác, phương thức thể hiện, tính sáng tạo. Các tác giả gạo cội lĩnh vực văn xuôi, thơ, nhạc... không chỉ tiếp tục phát huy vai trò trong sự nghiệp sáng tác, mà còn nêu cao đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sơ kết đợt I (2011 - 2013) cuộc vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh có 01 giải A, 01 giải B, 03 giải C và 05 giải Khuyến khích. Tác phẩm “Đài hoa dâng Bác” của Hội được tặng giải A. Cũng về chủ đề này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng giải B cho tập thơ “Bài thơ dâng Bác” của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải và giải khuyến khích cho tác phẩm “Đài hoa dâng Bác” của Hội. Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ được Hội đồng LLPB VHNT Trung ương khen thưởng vì có nhiều tác phẩm lý luận, phê bình VHNT tham gia đợt xét thưởng 2010 - 2012. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ có một số cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần phát triển sự nghiệp VHNT.

Công tác lý luận, phê bình văn học tiếp tục được coi trọng, có tác động tích cực trong việc tìm tòi, động viên, phát huy, quảng bá sáng tác nghệ thuật, gạn đục, khơi trong, chống khuynh hướng tự do, ngoài luồng trong sáng tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật còn có những tồn tại do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, cần được nghiêm túc xem xét rút kinh nghiệm.

Trước hết, trong sáng tác, số lượng tác phẩm tuy nhiều song chưa có nhiều tác phẩm chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật. Chưa có thêm nhiều gương mặt mới trong các lĩnh vực sáng tác văn học, nghệ thuật. Các tác phẩm tuy đã gắn với đời sống xã hội song vẫn còn thiếu chiều sâu, chưa đạt tới tầm vừa thể hiện tốt chức năng giáo dục vừa đi đôi với chức năng giải trí. Những tồn tại cố hữu, nghiệp dư hoá các hoạt động văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp chưa được cải thiện tích cực. Cá biệt có hội viên còn nặng đề cao cá nhân, chưa có tinh thần gắn kết xây dựng Hội vững mạnh.

Để thực hiện tốt Đề án phát triển VHNT tỉnh giai đoạn        2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 đã được Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, xây dựng Hội vững mạnh, mỗi hội viên Hội VHNT tỉnh cần chú trọng thực hiện tốt những nội dung sau: Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 23 Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”, đồng thời với học tập tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, lấy đó làm kim chỉ nam, làm điểm tựa cho sáng tác văn học, nghệ thuật.

 BCH Hội bám sát sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất để động viên, khích lệ hội viên sáng tác văn học nghệ thuật hướng vào các đề tài thực hiện CNH - HĐH, xây dựng nông thôn mới, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần kế thừa, bảo tồn,  phát huy truyền thống và bản sắc văn hoá vùng đất Tổ - cội nguồn dân tộc.

Hội tỉnh và hội cấp huyện, các chi hội chuyên ngành quan tâm hơn nữa tới công tác phát triển hội viên, tăng về số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng; làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam về chế độ chính sách phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới. Tạo những điều kiện thuận lợi về tinh thần, vật chất, đầu tư cho tác giả, tác phẩm, các công trình văn học nghệ thuật có chất lượng cao có tác động tích cực tới đời sống xã hội.

Củng cố xây dựng Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật vững mạnh, tập hợp, gắn kết đội ngũ văn nghệ sỹ để nêu cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mỗi hội viên trong sáng tạo nghệ thuật. Nâng cao chất lượng các tác phẩm của hội viên thông qua tổ chức các trại, lớp sáng tác, các cuộc thi của tỉnh của khu vực và Trung ương tổ chức. Bám sát các hoạt động VHNT ở cơ sở, quan tâm hỗ trợ hoạt động chuyên môn và phong trào của Hội, Chi hội chuyên ngành ở tỉnh và Trung ương, các Hội văn học nghệ thuật thành phố, thị xã, các huyện; phát triển phong trào sáng tác trong các cơ quan, xí nghiệp, trường học để có nhiều tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống từ cơ sở.

Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp các ngành, phấn đấu để sớm ra báo Văn nghệ đất Tổ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền của giai đoạn cách mạng mới. Từ đó nâng cao vị thế của Hội và hội viên.

Hội đồng nghệ thuật tăng cường vai trò thẩm định, đánh giá chất lượng tác phẩm, đảm bảo khách quan, công tâm, kịp thời phát hiện, đấu tranh loại trừ các quan điểm sai trái trong sáng tác văn học, nghệ thuật, chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước mắt, Hội tỉnh tập trung phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, ra chuyên trang văn học nghệ thuật trên báo Đảng tỉnh, tổ chức thành công triển lãm ảnh báo chí nghệ thuật với chủ đề “Phú Thọ đổi mới và phát triển” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tổ chức ngày Hội thơ Đường nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm 2014 và các hoạt động chuyên môn thường niên ở các chi hội.

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm sâu sắc của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, Văn học nghệ thuật đất Tổ sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần, nguồn lực to lớn trực tiếp, góp phần xây dựng quê hương đất Tổ giầu đẹp.

                                Đ.Q.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.